Til hovedinnhold

Vind-assistert propulsjon

Vind-assistert propulsjon

Klimagassutslipp fra maritim transport utgjør rundt 3 % av globale utslipp. Skipsfartsmiljøet, under press fra myndigheter og samfunnet som helhet, snur enhver sten for å finne gode løsninger som både kan redusere klima-avtrykket og samtidig opprettholde lønnsom drift.

Dette fører til en global brainstorming for å optimalisere, og til dels radikalt endre, designet av frakteskip. Nye design av skipsskrog og propulsjonsløsninger, alternative drivstoff samt operasjonelle tiltak blir blant annet utforsket. En ytterligere dimensjon som har fått betydelig oppslutning de siste par årene er vindassistert propulsjon. Vind-propulsjon har potensiale til å bidra betydelig til reduserte utslipp, om implementeringen gjøres på en god måte. For et enkelt skip kan etterinstallasjoner potensielt spare 10-20% årlig, selv ved uendret operasjonsmønster. For nye skipsdesign er besparelsene i utgangspunktet kun begrenset av praktiske, operasjonelle og regulatoriske forhold.

SINTEF Ocean tilbyr forskningstjenester i hele spennet fra innledende konseptstudier til detaljert designoptimalisering og verifikasjonstester for skipet som system. Avhengig av problemstilling og utviklingsstadie benytter vi ulike kombinasjoner av beregningsverktøy, laboratorietesting i modellskala, eller fullskalatester.

Gjennom kombinert bruk av våre fasiliteter: slepetanken, kavitasjonstunnelen og havlaboratoriet, utstyrt med spesialutstyr og testteknikker for vindassisterte fartøy, samt gjennom CDF-simuleringer, avanserte numeriske verktøy, og rutesimuleringsprogramvarer, kan SINTEF Ocean bidra med:

  • Ytelse på konseptnivå og ruteprognoser fra modelltestdatabaser og propulsjonsbiblioteker.
  • Beregninger av manøver- og sjøgangsegenskaper.
  • Detaljert analyse av designkomponenter, strømningsfelt, hydrodynamiske og aerodynamiske krefter, gjennom modelltester eller CFD-simuleringer.
  • Modelltester med selvgående modeller i slepetank og havbasseng, inkludert effekten av vindassistert propulsjon på propulsjon, sjøgang og manøvreringsegenskaper.
  • Ruteanalyse, ruting og flåtelogistiske studier, inkludert innvirkning på energiforbruk, utslipp og regularitet/ruteproduksjon.
  • Sjøprøver, analyser og evaluering av kontinuerlig datainnsamling/monitorering.
  • Tredjeparts evalueringer.
Forskningsleder
+47 416 88 191

Laboratorier