Til hovedinnhold
Norsk English

Beslutningsstøtte for energi- og miljøforvaltningen

Forvaltning av vann- og energiressurser utøves av offentlig myndighet på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. I spesielle saker kan det kreves utredninger utover hva som vanligvis behøves i de mer regulære forvaltningssaker.

Kontaktperson

Det kan da være behov for bistand fra eksperter som har spesiell kompetanse på en bestemt metodikk eller problemstilling, eller erfaring fra det aktuelle vassdraget.

SINTEF Energi har gjennom flere tiår med forskning detaljert kjennskap til fysiske og biologiske prosesser i en rekke regulerte vassdrag og har vært ledende på utvikling og bruk av metodikk, herunder også beregningsmodeller, for effektive, presise og integrerte analyser. Vi har unik innsikt i samspillet mellom kraftproduksjon og miljøvirkning i regulerte vassdrag og erfaring med utarbeidelse av tiltakspakker for å redusere miljøvirkningen. Vi jobber dessuten nært med tilsvarende forskningsmiljø ved NTNU og har derfor tilgang til det beste av måleutstyr og laboratoriefasiliteter.

SINTEF Energi har gjennom oppdrag for energi- og miljøforvaltningen opparbeidet innsikt i og forståelse for forvaltningens kunnskapsbehov og har erfaring i å levere utredninger tilpasset den forvaltningsmessige konteksten analysen skal anvendes.


Les mer om hva vi jobber med innen Miljødesign av vannkraft


Vi arbeider innenfor disse områdene

 • Miljøvirkning av vannkraftreguleringer
 • Hydrologiske analyser i regulerte og uregulerte vassdrag, herunder også klimastudier
 • Spesialanalyser i internasjonale vannkraftprosjekter (utslipp av drivhusgasser og vannforbruk)

Vi leverer forskning og utredninger innenfor en rekke områder i regulerte vassdrag

 • Miljøvirkning av vannkraftreguleringer
 • Miljøvirkninger av effektkjøring, som en spesiell type operativ drift
 • Analyse av vandringsmønstre og –barrierer
 • Beregning av konsekvenser for vannkraftproduksjon ved etablering av miljøforbedrende tiltak
 • Utvikling av kostnadseffektive tiltakspakker
 • Modellering av fysiske og biologiske prosesser i elver og innsjøer
 • Hydrologiske tilsigsberegninger, inkludert klimastudier
 • Måling og modellering av utslipp av drivhusgasser (internasjonalt orientert problemstilling)
 • Vannforbruk ved energiproduksjon (internasjonalt orientert problemstilling)

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF Energi har lang erfaring og har opparbeidet seg et nasjonalt og internasjonalt renomme innenfor fagområdene vi arbeider. Vi har gjennom mange år ledet og samarbeidet i prosjekter med deltagelse fra andre ledende nasjonale og internasjonale forskningspartnere. Vi har gjennom våre tette bånd med NTNU tilgang til det beste av måleutstyr og laboratoriefasiliteter, NTNUs vitenskapelig personale og entusiastiske studenter.

Hvem gjør vi dette for?
SINTEF Energi utfører forskning og utredning for forvaltning på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vi er også deltagende i flere internasjonale organer og arbeidsgrupper.

Våre oppdragsgivere er blant annet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Miljødirektoratet
 • Vannkraftprodusenter
 • Energi Norge
 • International Hydropower Association (IHA)

Relevante prosjekt

Utforsk fagområdene