Til hovedinnhold
Norsk English

SF6

Hva er SF6, hva brukes denne gassen til og hvorfor bør man finne erstatninger?

Kontaktperson

Hva er SF6?
SF6, eller svovelheksafluorid, er en menneskeskapt gass som i hovedsak anvendes i høyspenningsbrytere og koblingsanlegg i strømforsyningsnettet. Dette fordi den er en svært god elektrisk isolator og også velegnet som strømbrytningsmedium.


 

Samtidig er SF6 den kraftigste klimagassen vi kjenner. Utslipp av 1 kg SF6 til atmosfæren gjør like mye skade som utslipp av 23 tonn CO2! Man bør derfor prøve å redusere lekkasjer og andre utslipp fra komponenter i drift til et minimum, og samtidig utvikle alternative SF6-frie teknologier.

Overvåkning av norske SF6-utslipp
Norske e-verk og industriselskaper som har utstyr som inneholder SF6 er pålagt hvert år å rapportere inn sin beholdning (gass i anlegg og på lager) og sine utslipp av SF6 til Miljødirektoratet. Dette organiseres av SINTEF Energi på oppdrag fra Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg.

Denne innrapporteringen viser at det i høyspenningskomponenter i det norske nettet i dag finnes i overkant av 300 tonn SF6, og at de årlige utslippene de siste årene har vært mellom et halvt og ett tonn. Sammenlignet med andre land er dette svært lavt; kun et par promille av gassen i norske anlegg forsvinner ut i atmosfæren hvert år.

Alternativer til SF6
Forskere ved SINTEF Energi har i flere år arbeidet med å finne de beste miljøvennlige alternativene til SF6 slik at denne gassen på lang sikt kan fases ut. Blant løsningene som vurderes er gassblandinger med noen spesielle fluorholdige gasser, luft, CO2 og nye anvendelser av vakuumbryterteknologi.

Trolig vil det bli forskjellige teknologier for forskjellig spenningsnivåer og bruksområder, men utviklingen forventes å ta tid. Brytere og koblingsanlegg har typisk en levetid på rundt 40 år, så man vil uansett ha mye utstyr inneholdende SF6 i drift i det norske nettet i mange år framover.

Informasjon om SF6
SINTEF Energi har også tatt på seg å informere beslutningstakere og publikum om SF6. På grunn av feilinformasjon i media sirkulerer det mange myter om gassen. Forsker Maren Istad og hennes kolleger ved SINTEF Energi og NTNU tar opp og drøfter noen av mytene i denne artikkelen.

Sjefforsker Magne Runde ble i 2017 invitert til å holde et innlegg om utviklingen av alternativer til SF6 på en konferanse i regi av Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg. Her skisserte han noen av de viktigste alternativene, og etterpå fulgte en paneldebatt med noen av bedriftene som skal ta de nye løsningene i bruk.

Utforsk fagområdene