Til hovedinnhold
Norsk English

Systemsikkerhet

Sikker teknologi er av vesentlig betydning når det gjelder å skape trygghet både for folk og for kritisk infrastruktur.

Kontaktperson

Jernbanesektoren gjennomgår endringer i hele Europa (EU, EØS, Øst-Europa). EU-kommisjonen er både en drivkraft og driver overvåking, og målet er å øke andelen jernbanetransport.

For å oppnå dette, arbeider EU-kommisjonen med å fjerne alle tekniske og prosessuelle barrierer, slik at det blir et grenseløst og effektivt jernbanenettverk i hele Europa. Dette krever nye tekniske/teknologiske løsninger og forenklede prosedyrer på alle nivåer. Dette handler ikke bare om å oppgradere eksisterende utstyr, men det er også nye krav som krever ny teknologi. Dette resulterer i et meget dynamisk marked. I tillegg pågår det arbeid innen EU / EØS for å harmonisere og standardisere kravene til slike systemer og godkjenningsprosesser.

Moderne sikkerhetssystemer inneholder blant annet signaler, transpondere (baliser) og sporvekslere, og bygger i økende grad på elektroniske komponenter og datastyrte løsninger. En stor og stadig voksende del av funksjonaliteten, og dermed også sikkerheten, realiseres av programvare. Dette betyr at kriteriene og metodene for å vurdere sikkerheten til slike systemer er under konstant forandring, mens det også må tas hensyn til mange ulike og noen ganger nye teknologier.
Toghastighetene har økt dramatisk. Feilmarginene har blitt strammere mens konsekvensene av en feil har blitt større. Dette stiller nye krav til et sikkerhetssystem. I tillegg er det ulike regler og forskrifter i forskjellige land, som igjen påvirker kriteriene og metodene for en sikkerhetsvurdering.

Engelsk versjon/English version.

SINTEF tilbyr følgende tjenester innen feltet systemsikkerhet:


Independent Safety Assessor (ISA)

SINTEF har erfaring fra tidlig 70-tall med sikkerhetsvurderinger av signal- og sammenkoblingssystemer for jernbanetransport i Skandinavia. Som eksempler kan vi nevne utvikling av 1. generasjons PLC-baserte signalanlegg NSB-94, Gardermoen-linjen til Oslo Lufthavn, Roslagen-linjen i Stockholm og Øresundsforbindelsen mellom København og Malmö. Våre hovedkunder er de skandinaviske jernbanestyrene og leverandørene av sikkerhetssystemer og deres komponenter, inkludert programvare. Grunnlaget for sikkerhetsvurdering og verifikasjonsaktiviteter har vært Cenelec standardene EN 50126, EN 50128 og EN 50129.
... les mer (engelsk).


Teknisk kontrollorgan (NoBo)

SINTEF er utpekt som teknisk kontrollorgan 1278, jfr Directive 2008/57/EC. Oppgaver som gjelder teknisk kontrollorgan blir omtalt som NoBo-oppgaver, etter engelsk Notified Body.
Utnevnelsen omfatter alle delsystemer innen jernbane (Notified Body # 1278).
... les mer her (engelsk).

Inspeksjonsorgan mot CSM (AsBo)

SINTEF er akkreditert som inspeksjonsorgan type C, INSP059. Oppgaver som gjelder inspeksjon i henhold til Felles sikkerhetsmetode (CSM-Common Safety Methods, iht CSM beslutninger (EU) 402/2013, (EU) 2015/1136) blir omtalt som AsBo, etter engelsk Assessment Body.
...les mer her (engelsk).

Utpekt organ (DeBo)

SINTEF er utnevnt som utpekt organ (DeBo, etter engelsk Designated Body) angående oppfyllelse av nasjonale krav. SINTEF er utpekt som DeBo for Norge og Finland..
...les mer her (engelsk)


Kursing

SINTEF har lang erfaring som uavhengig tredjepart i rollene som ISA, NoBo, AsBo og DeBo. Denne erfaringen deler vi gjerne med andre, og tilbyr kursing innen:
- Cenelec (EN 50126, EN 50128, EN 50129)
- Skriving av Safety Case
- Sertifisering
- Common Safety Method (CSM og direktivene 402/2013 og 2015/1136)
Vi kan også sette sammen andre kurs etter ønske.
...les mer her (engelsk)


Forskning

SINTEF ønsker å være i front når det gjelder kunnskap innen de fagfeltene vi arbeider med. Derfor har vi fokus på forskning og er alltid interessert i å ta en prat med nye og gamle partnere for å utforske nye ideer.
...les mer her.