Til hovedinnhold
Norsk English

Katalyse

85-90 % av all kjemikalieproduksjon er basert på en eller annen form av katalysator. SINTEF har lang erfaring innenfor både heterogen og homogen katalyse. I våre prosjekter har vi som mål å forstå både effekten av katalysatoren og samspillet mellom katalysator og resten av prosessen. Vi jobber tett med akademia og nasjonal og internasjonal industri.

Kontaktperson

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Hvordan skape mer energieffektive industrielle prosesser
 • Hvordan oppgradere olje og gass til drivstoff og kjemikalier på en energieffektiv og miljømessig måte
 • Hvordan konvertere biomasse til drivstoff og kjemikalier på en økonomisk, energieffektiv og miljømessig måte
 • Rensing av avgasser fra både fra transportsektoren og stasjonære kilder
 • Hvordan konvertere fornybar energi til mer lagringsvennlig energi (kjemisk energi)
 • Hvordan konvertere karbondioksid til kjemikalier på en energieffektiv måte
 • Framstilling av finkjemikalier
 • Framstilling av heterogene og homogene katalysatorer
 • Avansert karakterisering ned til atomskala

Metode:
Våre forskningsprosjekter kan bestå av både teoretisk og eksperimentelt arbeid. Vi har laboratorier med et bredt utvalg av testreaktorer, alt fra mikroreaktorer opp til pilotreaktorerutstyrt med analyseutstyr for studier av de ulike reaksjonene og prosessene. Reaksjonsbetingelser og materialer blir valgt etter hva som er til hensikt å studere. Dette kan spenne fra fundamentale studier for forståelse av reaksjonskinetikk og nanoegenskaper til katalysatorene, til testing ved betingelser for å optimalisere industrielle prosesser. Vi kan undersøke materialene (katalysatorene) brukt i de ulike prosessene ned på nanonivå både før, under og etter testing ved hjelp av avansert karakteriseringsutstyr. I tillegg til eksperimentelt arbeid utfører miljøet også kinetikk-, reaktor og prosessmodellering i tillegg til teknisk-økonomiske vurderinger.

Typiske oppdrag for oss er:

 • Testing og utvikling av både nye og kommersielle katalysatorer for valg av beste økonomisk og miljømessig løsning for industrien
 • Optimalisering av industrielle prosesser ved å se på variasjon av betingelser (temperatur, trykk og fødesammensetning) og ulike katalysatorsystem
 • Identifisere effektive og økonomiske måter å framstille drivstoff og kjemikalier fra biomasse
 • Utvikling av nye kjemiske prosesser for industrien
 • Vurdering av ulike måter å fjerne utslipp fra transportsektoren ved hjelp av katalytiske systemer
 • Utvikling av reaktor- og kinetikkmodeller for industrien basert på eksperimentelle data fra laboratoriet
 • Mekanistiske studier som kan gi info om hvordan en katalysator fungerer og peke på forbedringsveier. Slike studier er best gjort i samspill mellom eksperiment arbeid og teoretiske beregninger.