Til hovedinnhold
Norsk English

Nye marine ressurser: fiskeredskap, fangsthåndtering og prosessteknologi

SINTEF Ocean Prosessteknologi har vært og er engasjert i flere prosjekter på utnyttelse av "nye" marine ressurser. Dette er i stor grad industridrevne prosjekter. For kommersiell utnyttelse av disse nye ressursene trengs teknologiutvikling i forhold til fangst, fangsthåndtering og foredling eller prosessering.

Kontaktperson

Utnyttelse av antarktisk krill har vært et viktig område hvor SINTEF har primært har bidratt med forskning på utvikling av prosessteknologi og på analysesiden.

   

SINTEF har deltatt på flere tokt med kommersielle fartøy i Sørishavet hvor vi etter grundige tester på råstoff i laboratorieskala har gjennomført forsøk på fersk krill i pilotskala og bidratt til utvikling av dagens prosessteknologi. Antarktisk krill er en art som fortsatt har et stort uutnyttet biologisk potensiale og de fastsatte fangstkvotene i Sørishavet blir langt fra oppfisket.


Snøkrabbe er en ny art i Barentshavet hvor SINTEF bidrar med teknologiutvikling sammen med industrielle aktører. Snøkrabbe er en såkalt "invaderende art" hvor en antar at krabben har vandret fra Stillehavet til Barentshavet og har de siste 3-4 årene etablert seg for alvor i norsk og russisk sone samt i Smutthullet og i Svalbardsonen. Snøkrabbefisket spås av havforskere til å bli et av de aller viktigste norske fiskeriene innen få år. SINTEF bidrar, sammen med utstyrsleverandører og rederi, til teknologiutvikling på redskapssiden, hvor fokuset er bærekraft og effektivitet. Forbedring av HMS, teknologiutvikling for effektivisering i produksjon av konsumprodukter og utnyttelse av biprodukter fra snøkrabbeproduksjonen ombord er andre viktige arbeidsområder.

 

En viktig del av arbeidet er deltagelse på tokt hvor en i samarbeid med leverandørindustrien og rederi gjennomfører storskala forsøk under kommersiell drift, datainnsamling og innsamling av prøver for analyser og forsøk.

I det siste har også SINTEF Ocean Prosessteknologi arbeidet med industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk. Bestandene av mesopelagisk fisk er så godt som uutnyttet og utgjør muligens de mest lovende fiskeressursene i verden som potensiell kilde til marint protein og lipider.

 

Den industrielle interessen for utnyttelse av disse ressursene er for tiden svært stor. Det er samtidig et stort behov for utvikling av effektivt fiskeredskap, teknologi for fangstbehandling- og prosessteknologi. I samarbeid med industrielle aktører deltar forskere fra SINTEF på forsøksfiske med kommersielle fartøy for å utvikle effektiv fangstteknologi, dokumentere fangstprosess, gjennomføre prosessforsøk på nyfanget mesopelagisk råstoff og samle inn prøver for videre analyser. Industrien har også et nært samarbeid med norske fiskerimyndigheter som blant annet får data på artssammensetning og fangst fra forsøksfisket.

Utforsk fagområdene