Til hovedinnhold
Norsk English

Lukkede havbruksanlegg i sjø

Lukkede anlegg i sjø gir nye vekstmuligheter for havbruksnæringen. SINTEF Ocean bidrar med forskning og tverrfaglig kompetanse for at utviklingen av lukkede anlegg i sjø skal kunne realiseres, og hvor vannmiljø, fiskevelferd og havbrukskonstruksjoner (sjøegenskaper, miljølaster, etc.) hensyntas.

Kontaktperson

Lukkede anlegg i sjø har en fysisk barriere mellom det indre vannvolumet i merden og det ytre miljøet. Dette skal forhindre overføringen av patogen, lakselus og andre uønskede organismer fra å entre merdmiljøet, samt forhindre rømming fra anlegg.

Lukkede anlegg i sjø kan muliggjøre bruken av nye arealer og lokaliteter som tidligere har vært uegnet for fiskeoppdrett. I tillegg gir lukkede anlegg økt kontroll over produksjonsmiljøet og mindre risiko for smitte mellom anlegg.  Oppsamling av organisk materiale fra produksjonen skaper også nye muligheter for økt ressursutnyttelse og overgangen til en mer sirkulær økonomisk drift. Utviklingen av lukkede anlegg er en kompleks affære som krever kunnskap om samspillet mellom teknologi og biologi, samt kunnskap om hvordan det ytre miljøet påvirker strukturene og rammefortøyningene.  

SINTEF besitter tverrfaglig kompetanse innenfor en rekke fagområder som hydrodynamikk, konstruksjonsteknikk, mikrobiologi og biosikkerhet, digitalisering og instrumentering, samt automatisering og robotikk som er sentrale i utviklingen av lukkede systemer.  Dette inkluderer bruk av instrumenter og forskningsinfrastruktur som muliggjør målinger og analyser av miljøkrefter, fiskeatferd og miljøparametere – både under realistiske forsøk og simuleringer. I nært samarbeid med industrien utvikles det løsninger som skal bidra til en mer effektiv, sikker og bærekraftig produksjon med lukkede anlegg i sjø. 

Utforsk fagområdene