Til hovedinnhold
Norsk English

Bioraffinering

Fra biomasse til energi, drivstoff og kjemikalier

Kontaktperson

Produktene fra bioraffinerier kan erstatte eller komme i tillegg til produkter fra tradisjonelle oljeraffinerier. Å utnytte fornybare råvarer slik som trevirke, landbruks- og industriavfall og marin biomasse, reduserer utslipp av klimagasser. Ved å utvikle småskala desentraliserte industrianlegg skaper vi nye arbeidsplasser som gir en bærekraftige ren produksjon og ekstra energiforsyning til lokalsamfunnet.

SINTEF er involvert i utviklingen av teknologier for bærekraftig produksjon av:

 • Biomasse
 • Energi
 • Andre generasjons biodrivstoff
 • Materialer
 • Råvare og finkjemikalier
 • Fôr og mat

Vi utfører tverrfaglig forskning på karbonnøytralt substitusjon og utskifting av fossilt brenselsbaserte produkter.

Vår forskning omfatter:

 • Biomassekarakterisering
 • Bio-kjemisk konvertering
 • Thermo-kjemisk omdannelse og katalytiske omdannelsesprosesser
 • Integrasjon og optimalisering av material- og energistrømmer
 • Teknisk og økonomisk evaluering