Til hovedinnhold
Norsk English

Biofarmasøytika, medisinsk teknologi og nanomedisin

Oppdagelse, karakterisering og produksjon av biofarmasøytika har vært et viktig forskningsområde for SINTEF i mer enn 25 år. Hovedfokus har vært utvikling av effektive mikrobielle produksjonsprosesser. Vi har utviklet en rekke metoder, teknikker, analyser og laboratorier for å støtte denne aktiviteten. Medisinsk teknologi og nanomedisin er raskt voksende fagområder internasjonalt og i SINTEF. Vårt fokus er utvikling og bruk av nanopartikler for styrt medisinering, utvikling av biosensorer og nye løsninger for terapi og diagnose.

Kontaktperson

Biofarmasøytika

Oppdagelse (bioprospektering), produksjon, karakterisering og bruk av biofarmasøytika har stått sentralt i SINTEF forskning i mer enn 25 år. Vår topp utstyrte laboratorier som benyttes i denne forskningen er i konstant utvikling (molekylærbiologi, high throughput screening, analyser, fermentering). Hovefokus har vært mikrobiell produksjon av små bioaktive molekyler (feks. antibiotika og molekyler som virker hemmende på kreftceller) og terapeutiske proteiner.

Nøkkel kompetanser og forskningsområder

 • Oppdagelse av nye forbindelser. SINTEF og NTNU har siden 2003 isolert mikroorganismer fra Trondheimsfjorden for å finne stammer som produsere nye stoffer som er aktive mot antibiotikaresistente mikroorganismer eller som har aktivitet mot kreftceller (Bioprospektering).
 • Utvikling av effektive produksjonsstammer og prosesser. Utvikling av stammer for industriell produksjon av bioaktive forbindelser har vært fokus i en rekke prosjekter i SINTEF. Prosjektene gjennomføres i nært samarbeid med farmasøytisk industri, og har ofte vært basert på klassisk mutagenese for etablering av mutantbibliotekek og high throughput screening. Vi har høy kompetanse på miniatyrisert dyrking av industrielle mikroorganismer, utvikling av screening metoder og utvikling av dyrkingsmedia og fermenteringsprosesser.
 • "Genetic engineering", system og syntetisk biologi er strategisk viktige satsingsområder for SINTEF. Utvikling, etablering og bruk av disse muliggjørende teknologiene for utvikling av syntetiske "super hosts" for produksjon av antibiotika og andre bioaktive molekyler er hovedfokus i flere pågående prosjekter i SINTEF (SIP-FMG, InBioPharm, Systeract)
 • Karakterisering av biofarmasøytika. Vi har etablert en plattform for effektiv karakterisering av nye molekyler. Denne består av en rekke "high throughput" metoder for å måle toksisitet, antibakteriell og antikreft aktivitet. Vårt massepektrometri laboratorium brukes for identifisering, kvantifisering og karakterisering av produkter og biprodukter som produseres i våre prosesser.

Kontaktpersoner: Håvard SlettaGeir Klinkenberg


Medisinsk teknologi

Medisinsk teknologi er metoder, utstyr (verktøy, programvare) og materialer som brukes i medisinsk forebygging, diagnostikk, behandling, oppfølging, rehabilitering og overvåking. Medisinsk teknologi er et strategisk satsningsområde i SINTEF.

Kjernekompetanse, forskning og produkter
SINTEF har spesiell fokus på følgende områder innen medisinsk teknologi:

 • Nanomedisin for terapi og bildediagnostikk
  Målrettet medisinering ved hjelp av nanopartikler, og nanopartikkel-stabiliserte gassbobler for ultralyd-mediert terapi.
 • In vitro diagnostikk og biosensorer
  BioKamera (meget følsom biosensor) og MicroPlumber (sømløs silisium-polymer integrasjon) er to eksempler på forskning innen dette området.
 • Nanobiokarakterisering
  SINTEF har nasjonalt ledende laboratorier for fysikalsk-kjemisk og in vitro karakterisering av nanobiomaterialer (NORTEM, NICE, high-throughput cellebaserte analyser og MS-baserte analyser). Samtidig har SINTEF kompetanse innen utvikling av slike materialer og denne kombinasjonen er høyt ettertraktet.
 • Nye medisiner og vaksiner
  Forskningen på nye medisiner omfatter blant annet biofarmasøytika , vaksiner, antibiotika, antistoffer og medisinske proteiner. Isolering og karakterisering av bakterier fra havet inngår som en viktig del av søken etter nye medisiner (marin bioprospektering).
 • Biomaterialer og cellebasert terapi, regenerativ medisin
  Norge har et ledende forskningsmiljø på biomaterialer fra havet, der SINTEF har vært en nøkkelaktør. Regenerativ medisin og cellebasert terapi er et nytt satsningsområde i SINTEF, og vil bli implementert i tett samarbeid med NTNU og ledende miljøer innen stamcelleforskning.
 • Implantater, proteser og device, inklusive biomekanikk
  SINTEFs forskning innen dette området inkluderer pasient-tilpassede simuleringsmodeller av hjertet for tilrettelegging av hjerteoperasjoner (CardioSIM).

Våre prosjekter og samarbeidspartnere
Medisinsk teknologi er et særdeles multidisiplinært forskningsfelt som forutsetter tett tverrfaglig samarbeid. SINTEF har, gjennom deltakelse i ulike internasjonale og nasjonale nettverk og prosjekter, opparbeidet betydelig kompetanse innen medisinsk teknologi de siste årene. Viktige nettverk inkluderer Oslo Cancer Cluster, Oslo Medtech, European Technology Platform in Nanomedicine (ETPN), Controlled Release Society (CRS) og MF-3 / MF-4 (Microfluidics consortium). Prosjekter innen medisinsk teknologi inkluderer både EU- og ERA-Net prosjekter, samt prosjekter støttet av Norges Forskningsråd og helseforetakene.

Relevante prosjekter:

Kontaktperson: Ruth Schmid-Baumberger


Nanomedisin

Nanomedisin er et raskt voksende felt i SINTEF. Bruk av nanopartikler som bærere av medisin er en lovende teknologi for bekjempelse av ulike sykdommer. Multifunksjonelle nanopartikler kan brukes inn mot både diagnostikk og terapi, og åpner opp for mer effektiv og målrettet behandling. SINTEF Industri har mange års erfaring innen produksjon og karakterisering av nanopartikler, samt innkapsling av aktive substanser i partikler.

Kjernekompetanse, forskning og produkter
SINTEF har, gjennom deltakelse i flere ulike nanomedisinprosjekter, opparbeidet ekspertise på innkapsling av både kreftmedisiner og antibiotika i polymer- og lipidpartikler for effektiv og målrettet levering.

 • SINTEF har moderne infrastruktur, spesielt egnet for avansert karakterisering av nanopartikler
 • SINTEF har ekspertise på og erfaring med celle-basert screening-teknologi , toksikologi og opptak av nanopartikler. I tillegg har SINTEF erfaring i bruk av ulike dyremodeller for bl.a. kreft og inflammasjon.
 • SINTEF har utviklet en multimodal, multifunksjonell teknologiplattform for levering av medisiner bestående av gassbobler stabilisert med nanopartikler. Gassboblene kombinert med fokusert ultralyd benyttes til nøyaktig lokalisert levering av medisiner til kreftsvulster. Teknologien kan også brukes for å åpne blod-hjerne-barrieren for behandling av sykdommer i hjernen slik som Alzheimers og Parkinsons.

Våre prosjekter
Vi samarbeider tett med ledende internasjonale og nasjonale forskningsgrupper bestående av forskere og leger med spesialkompetanse innen ulike fagfelt – fra kreftforskning, immunologi og avbildning til materialteknologi, fysikk, ultralydteknologi og analytisk kjemi. Våre pågående prosjekter innenfor nanomedisin mottar finansiell støtte fra Norges Forskningsråd, EU, nasjonale helseforetak og industri.

Relevante prosjekter:

KontaktpersonYrr Asbjørg Mørch