Til hovedinnhold
Norsk English

Fiskevandring

Fisketrapper bygges for at fisk skal kunne passere opp forbi vandringshindre.

Kontaktperson

Slike hindre kan være naturlige eller menneskeskapt, og målet er å gi fisken tilgang til områder som er viktige for bestandsutviklingen. Det er viktig å forstå de økologiske utfordringene til de aktuelle fiskeartene, samt hvilke tekniske løsninger som er aktuelle på hver enkelt lokalitet. I regulerte vassdrag er det dessuten avgjørende med kunnskap om kraftverkdriften, og hvilke utfordringer fisken møter når den vandrer ned igjen forbi kraftverksinntak og dammer.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • SINTEF har spisskompetanse på fisketrapper og er oppdatert på aktuell, internasjonal litteratur. Fisketrapper er en del av våre pågående forskningsprosjekt for Norges forskningsråd.
  • Vi jobber kontinuerlig med fisketrapper, ofte sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
  • SINTEF Energi er et av Norges ledende forskningsinstitutt innen vannkraft og kjenner utfordringer for vandrende fisk i regulerte vassdrag.
  • Arbeid med fisketrapper inkluderer alle aspekter ved ferskvannsøkologi, hydrologi og fysiske påkjenninger på konstruksjoner.
  • SINTEF har lang erfaring med feltundersøkelser og bruk av avanserte målinger i vassdrag.

Les hva vi gjør innen Miljødesign av vannkraft


Typiske oppdrag for oss er:

  • Sammen med oppdragsgivere søker vi de beste løsninger for oppvandring hos fisk
  • Basert på feltundersøkelser og litteratursøk vurderes og velges tekniske løsninger for effektive fisketrapper
  • Vi gjennomfører økonomiske beregninger og tekniske analyser og rapporterer dette i form av tekniske rapporter.

Hvorfor velge SINTEF?

SINTEF er det norske kompetansesenteret innen teknisk utforming av fisketrapper. I den grad det er nødvendig søker vi samarbeid med andre partnere, blant annet innen biologi og byggtekniske fag.

Målgrupper:

Bygging av fisketrapper foregår i regi av offentlig forvaltning og private interesser. Miljødirektoratet, kommunale næringsinteresser og sportsfiskeforeninger er oftest oppdragsgivere.

Utforsk fagområdene