Til hovedinnhold
Norsk English

Sikkerhet om bord

For å utnytte ressursene i havet på en bærekraftig og lønnsom måte, må vi ivareta sikkerheten og trivselen om bord.

Kontaktperson

Kunnskap om forhold som innebærer sikkerhetsrisiko for mannskap og utstyr er viktig i arbeidet med å utvikle ny og forbedret fiskeriteknologi. For å øke denne kunnskapen, analyserer vi arbeidsulykker som har skjedd og årsaksforholdene rundt disse, og hvordan ulike risikofaktorer påvirker sikkerheten om bord. Organiseringen av arbeidet om bord er en viktig faktor for god sikkerhetsstyring, og vi gjennomfører HMS-undersøkelser for å måle forhold knyttet til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet slik det oppleves av fiskerne. Fartøysikkerhet og gode rutiner for å ivareta sikkerheten i operasjonene bidrar til et godt arbeidsmiljø om bord. Vi gjennomfører risikovurderinger av fangstoperasjonene og bistår med utvikling av ulykkesforebyggende tiltak. På denne måten reduserer vi forekomsten av ulykker og uheldige situasjoner, samtidig som vi kan ta lærdom hendelser dersom de likevel skulle oppstå. Vi deltar aktivt i Sjøfartsdirektoratets arbeidsgruppe for HMS i fiskeflåten. 

Utforsk fagområdene