Til hovedinnhold
Norsk English

Karakterisering og effekter av miljøgifter

Karakterisering og effektstudier av miljøgifter krever overvåking og karakterisering av miljøgifter i de ulike deler av miljøet (dvs. luft, vann , jord / sediment, biota ). Forskning og detaljert kunnskap om de biologiske effektene og skjebnen til miljøgifter er viktig for en vurdering av egnede responstiltak.

Kontaktperson

Egenskapene til de ulike miljøgifter og deres utbredelse og skjebne i miljøet er komplisert, og krever en forståelse av det fysiske miljøet og den beste tilgjengelige metoden for overvåking og analyser av alle deler av miljøet. Det er en klar kobling mellom kjemisk og biologisk overvåkning og bruk og utvikling av modellverktøy for å forutsi skjebne og effekter av miljøgifter i miljøet.

Våre hovedområder er:

 • Eksperimentell biologi og økotoksikologi
 • Økotoksikologi i ferskvann og det marine miljø
 • Testing av biologisk nedbrytning i henhold til internasjonale retningslinjer og bestemmelser (f.eks REACH, OSPARCOM )
 • Bruk av metabolomics for å studere organismers biokjemiske responser på miljøgifter
 • Mikrobiell omdanning av og karakterisering av metabolitt i råolje og andre organiske miljøgifter
 • Biologisk nedbrytning, adsorpsjon i sedimenter, fotooksidasjon og hydrolyse studier av organiske miljøgifter i ferskvann og marine miljøer
 • Karakterisering og effektstudier av globalt og sosialt viktige miljøgifter:
  • Råolje og relaterte hydrokarbonprodukter
  • Nanomaterialer (inkludert dispergerbarhet, aggregering, sedimentering og interaksjon med andre miljøgifter)
  • Kjemikalier og nedbrytningsprodukter fra CO2- fangstteknologi
 • Avanserte metoder for ekstraksjon av prøver fra felt og prepareringsteknikker (SPME, nd-SPME)
 • Ekspertise i et bredt utvalg av analytiske teknikker (LC / GC-MS, NMR, FT- IR og partikkelmålinger) for kvantifisering av miljøgifter
 • Kobling av data for skjebne til miljøgifter og økotoksikologi for utvikling av prediktive miljømessige modeller
 • Risikovurdering og utvikling av miljømessige påvirkningsfaktorer (EIFS)

Utforsk fagområdene