Til hovedinnhold
Norsk English

Helse og ytelseseteknologi

Sensorteknologi åpner mange nye muligheter for å kunne måle bevegelse og fysiologiske parametre som kan informere om helsetilstand, fysisk form og ytelsesevne. Dette er avgjørende for at man skal kunne få en helhetlig innsikt i tilstand og behov hos hvert individ. Sensorteknologi gjør det mulig å måle ulike parametre der personen er, i et naturlig miljø og i meningsfulle aktiviteter. Dette har stor betydning for å kunne frembringe data som speiler det enkelte individets reelle behov.

Kontaktperson

Hvem vi er

Vi undersøker hvordan sensorteknologi kan brukes til å forbedre helse og ytelse, med særlig fokus på bærbare sensorer, bevegelsesanalyse og monitorering av fysiologiske parametere. Å kunne gjøre data fra komplekse datasett lesbare og tilgjengelige for andre er avgjørende for at de skal kunne anvendes i praksis og klinikk. Vår definisjon av helse er bred, og omfatter hele spekteret fra folkehelse, arbeidshelse, kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser til idrett og prestasjon på alle nivåer opp til eliteutøvere. Vi utvikler verktøy for beslutningsstøtte som kan gi klinikere, trenere og forskere innsikt i individuelle behov – enten det er en person med en kronisk sykdom som trenger assistanse til å mestre daglige aktiviteter, eller en eliteidrettsutøver som skal optimalisere teknikk. Våre forskere har dyp kunnskap innen sensorteknologi, fysiologi, bevegelsesanalyse, instrumentering, utvikling av programvareplattformer og signalbehandling. Vi kan bruke allerede eksisterende hyllevare eller utvikle nye sensorsystemer fra bunnen av.

Hvordan vi jobber

Vi jobber i tett samarbeid med industri og bedrifter innen helse og idrett, samt offentlig og privat helsesektor og akademiske institusjoner. I de fleste av våre prosjekter bruker vi sensorer som muliggjør målinger av ulike parametere utenfor den tradisjonelle laboratoriesettingen, i et naturlig miljø og under meningsfulle aktiviteter. Dette er essensielt for å samle inn data som gjenspeiler de reelle behovene til pasienten eller idrettsutøveren. I samarbeid med våre kunder og partnere identifiserer og spesifiserer vi brukerbehov og utvikler skreddersydde sensorløsninger for å imøtekomme disse. Vi legger vekt på at løsningene vi utvikler skal være tilgjengelige for sluttbrukere, som ikke nødvendigvis har dyp teknologisk kunnskap. Dette krever innsikt i kontekst og miljø der hver enkelt løsning skal implementeres. Alle våre prosjekter er i tråd med FNs bærekraftsmål om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle.

Ekspertise

Analyseverktøy for nye kroppsbårne og biomedisinske sensorer

Hvordan kan vi utvikle og kombinere sensorprinsipper som gjør det mulig å måle nye ting på nye og bedre måter? Vi har kompetanse på innhenting av valide sensordata, både ved bruk av hyllevaresensorer og egenutviklede applikasjonsspesifikke sensorprototyper. Dette dekker hele spekteret av hardwareutvikling, innvevd programvareutvikling og datakommunikasjon for sensorenheter. På mottakssiden har vi utviklet et spesialisert verktøy for synkronisering, visualisering og lagring av sensordata. Dette er også bindeleddet mot vår kompetanse innenfor dataanalyse hvor maskinlæringsteknikker ofte er viktig for effektiv analyse av data.

Bevegelsesanalyse

Gullstandard for bevegelsesanalyse er datainnsamling i 3D-lab med kameraer og kraftplattform i gulv. Fordelen med 3D-lab er at man har høy grad av presisjon og kan kontrollere omgivelsene. Imidlertid har 3D- lab en begrensning i at det ikke kan anvendes i naturlige omgivelser, og overføringsverdien ved vurdering av funksjon for eksempel i hjemmet er begrenset. Videre er metoden svært tids- og ressurskrevende. For å kunne samle inn bevegelsesdata ute i felt og i naturlige omgivelser kan man benytte metoder med bærbare sensorer, såkalte inertial measurement units (IMU). Et annet alternativ er sensorløs datainnsamling ved bruk av enklere kamerateknologi, som GoPro eller mobiltelefon, hvor man i etterkant estimerer leddutslag og bevegelseskvalitet gjennom maskinlæringsalgoritmer. Denne type sensordata kan også benyttes i digitale tilsyn i hjemmet eller på institusjon. Det vil være ulike krav til presisjon ved innhenting av bevegelsesdata for ulike kliniske problemstillinger og brukergrupper. I vår forskningsgruppe har vi kompetanse på alle disse ulike metodene og tilhørende analyseverktøy. Vi kan derfor designe og gjennomføre studier på ulike pasient/brukergrupper, for ulike bevegelser samt for ulike idretter, med tilpasning av metodikk og analyse for en rekke ulike anvendelser både i lab og ute i felt.

Monitorering av fysiologiske parametre over tid

I det virkelige liv påvirkes vi alltid av miljøet rundt oss, og av variasjoner i dagsform og tilstand. Tenk deg at du er på legekontoret for å måle blodtrykk. Målingen som gjøres vil gi et resultat på blodtrykket ditt der og da – et øyeblikksbilde. Men hvordan blodtrykket ditt varierer resten av døgnet vet du ikke noe om. På samme måte vil en måling av temperatur fortelle om du har feber i det målingen foretas, men ikke om den har steget eller sunket siden tidligere på dagen. Anvendelse av ulike sensorløsninger gir oss mulighet til å måle en rekke fysiologiske parametre over tid. Dette gjør at bruker selv, eller helsepersonell, kan følge med på eventuelle endringer. Sensorer kan for eksempel bidra til at man tidlig kan oppdage forverring i tilstand, slik at tiltak kan iverksettes effektivt. Man kan også objektivt dokumentere utviklingen i et rehabiliteringsløp. For personell på helseinstitusjoner vil denne typa data gi objektiv beslutningstøtte. Det er essensielt at sensorene som benyttes helst skal være så lite forstyrrende for bruker som mulig, slik at han eller hun ikke tenker over at målingene gjøres. Dette er i dag mulig gjennom en rekke ulike bærbare sensorer som festes til kropp eller klær. Det er imidlertid en rekke forskningsmessige utfordringer knyttet til denne typen bruk av sensorteknologi; relatert blant annet til personvern og datasikkerhet, stabilitet og batterikapasitet i sensor, bærekraft og gjenbruk. Videre genereres det store mengder data, som krever utvikling av software og analyseverktøy som både kan håndtere datamengden og samtidig identifisere relevante endringer. Vi har den tverrfaglige kunnskapen som er nødvendig for å kunne håndtere alle disse aspektene.

Utforsk fagområdene