Til hovedinnhold
Norsk English

Overvannsmodellering

Overvannsmodellering refererer til numerisk simulering for å forutsi flyt, oppsamling og avrenning innen et bestemt område som følge av intense nedbørshendelser. Denne tematikken er av økende betydning i takt med større grad av urbanisering og hyppigere og kraftigere nedbør en tidligere.

Kontaktperson

Ved å analysere faktorer som arealdekke, topografi, nedbørsmønstre og infrastruktur, kan overvannsmodeller hjelpe ingeniører og byplanleggere å forstå og ta informerte beslutninger rundt overvannshåndtering, bærekraftig utvikling og strategier for å redusere flomrisiko.

Ulike typer simuleringsverktøy kan benyttes i overvannsmodellering, fra enkle empiriske modeller til komplekse hydrologiske simulatorer som tar hensyn til en rekke faktorer som infiltrasjon, forurensningstransport, fordampning og erosjon. Innen urban planlegging er det ofte nyttig å ha modeller som er raske å beregne, enkle å bruke og har begrensede krav til inndata - i slike tilfeller kan forenklede GIS-baserte modeller med hovedfokus på topografi være spesielt hensiktsmessige. Hvis man trenger å modellere dynamikk, trenger man imidlertid simuleringsverktøy basert på tidssteg og løsning av de fysiske strømningslikningene. Valg av riktig modell avhenger av flere faktorer, som hvilke spørsmål som stilles, tilgjengelige data, tilgjengelig tids- og beregningsressurser, samt sluttbrukere.

Anvendelsen av overvannsmodellering bidrar til planlegging av robust urban utvikling. Dette inkluderer også design og anvendelse av effektiv infrastruktur for overvannshåndtering, som oppsamlingsdammer, grønne tak, permeable dekker og regnbed. Ved å simulere ulike scenarier kan planleggere vurdere ytelsen og kostnadseffektiviteten av ulike strategier før implementering.