Til hovedinnhold
Norsk English

Teknologi for bedre fiskevelferd

Optimal fiskehelse- og velferd er et bærekraftselement som har stor betydning for havbruksnæringen, forvaltningen og samfunnet – både økonomisk, sosialt og miljømessig. Utviklingen av teknologi og kunnskap som også hensyntar de biologiske forutsetningene til ulike arter er et viktig forskningsområde i SINTEF.

Kontaktperson

God fiskevelferd inkluderer og betinges av et gunstig produksjonsmiljø, god biosikkerhet og fiskehelse, samt muligheten for naturlig atferd. Dette er viktige forutsetninger for god kvalitet, vekst og fôrfaktor, og lav dødelighet.

SINTEF har innenfor dette forskningsområdet kunnskap og metoder for å måle og analysere hvilke effekter miljøbetingelser på lokaliteter og posisjonering av anlegg kan ha på fiskevelferd og atferd. SINTEF har gjennom flere prosjekter fremskaffet kunnskap om velferdskritiske interaksjoner som kan oppstå under komplekse arbeids- og håndteringsoperasjoner og hvordan og i hvilken grad dette påvirker fisken. Innenfor dette fagområdet arbeides det med utviklingen av teknologiske verktøy for objektive måling av fiskevelferd, dokumentasjon av kritiske velferdsfaktorer under ulike avlusingsoperasjoner, økt kontroll under arbeidsoperasjoner med trenging av fisk og hvordan avfall fra notvask påvirker gjellehelsen til fisken.

Det utvikles teknologiske metoder for overvåkning av fiskevelferd ved hjelp av maskinsyn for identifisering av individer og måling av munnåpningsfrekvens som indikator på stress, overvåkning av lyd for å registrere endringer i stressnivå eller andre hendelser, og bruken av kromatisk konfokal sensor for måling av slimlagstykkelse på fisken. 

SINTEF arbeider også med problemstillinger relatert til biosikkerhet i de ulike produksjons- og transportsystemene, fra RAS til åpne merder, og i brønnbåter. Innenfor dette området vektlegges det utvikling av teknologier, forebyggende tiltak og testregimer for å forhindre overføring og transport av patogen og virus, ofte i samarbeid med andre forskningsinstitutter, forvaltningen og havbruksnæringen.

Metoder og infrastruktur

Utforsk fagområdene

Områder og prosjekter

RACE Mucus Sensor

RACE Mucus Sensor

Start:
Slutt:

Utvikling og validering av nye målemetoder for å kvantifisere slimlagtykkelse hos fisk.

OWITOOLS

OWITOOLS

Start:
Slutt:

Teknologiske verktøy for objektiv dokumentasjon av velferd hos laksefisk ved håndteringsoperasjoner

INDISAL

INDISAL

Start:
Slutt:

INDISAL skal lage en teknologi som gjør oss i stand til å identifisere laks på individnivå i kommersielle oppdrettsanlegg.

LAKSIT

LAKSIT

Start:
Slutt:

Det legges stadig mer vekt på velferdsstatusen til oppdrettsfisk i Norge, og dette har blitt utpekt som et viktig tema av aktører innen både industri, myndigheter og forskning. SINTEF ACE og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ser...

SalmonInsight

SalmonInsight

Start:
Slutt:

SalmonInsight skal skape ny kunnskap og teknologi som vil forbedre velferd og redusere stress i lakseproduksjon.

Crowdguard

Crowdguard

Start:
Slutt:

Crowdguard skal øke oppdretters kontroll under trengeoperasjoner gjennom utvikling og validering av ny, unik teknologi for datafangst under trenging av laks.

Utvikling av beste praksis for pumping av pelagisk fisk

Utvikling av beste praksis for pumping av pelagisk fisk

Start:
Slutt:

I forbindelsen med forsøk med overpumping i 2014 ble det utviklet såkalte "sensorfisker" med det formål å registrere akselerasjons-kreftene (g-krefter) fisken ble utsatt for ved pumping fra not til lagringstank. Relatering av g-krefter til...