Til hovedinnhold
Norsk English

Drikkevann

Vannbehandling og vannforsyning - SINTEF hjelper kommunene med å sikre at vannet de leverer til innbyggerne er trygt, og at vannbehandlingen blir bærekraftig med minst mulig bruk av kjemikalier og energi.

Kontaktperson

SINTEF besitter spesialkompetanse innen: 

 • Prosess- og systemløsninger for drikkevann, havbruk og industrielt prosessvann:
  • Prosessutforming (Membranfiltrering, koagulering, biofiltrering, korrosjonskontroll, ozonering, Ultrafiolett stråling (UV)) 
  • Optimalisering 
  • Prosesskontroll for behandlingsprosesser 
  • Livssyklusanalyse og livskostnadsanalyse 
  • Multikriterieanalyse for prosess- og systemvalg 
  • Eksperimentell testing og verifisering 
 • Grunnvannsforsyning, Managed aquifer recharge (MAR) 
 • Håndtering av slam 
 • Behandling av inntaksvann for havbruk og industri 
 • Gjenbruk og resirkulering av vann 
 • Hygieniske barrierer for vannsikkerhet  
 • Risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-Analyse) 
 • Laboratorietesting av vannkvalitet (BDOC, fraksjonering) 
 • Membranautopsy 

Klimaendringer 

klimaendringer og forurensning kan medføre at drikkevannet trenger mer behandling og rensing enn tidligere. Når temperaturen øker, får vi mer plantevekst og lengre vekstsesong. Sammen med økt nedbør ogsom fører til økt tilrenning til vannkildene kan dette gi mer farge på vannet og økt organisk innhold, i tillegg til mer mikrobiell forurensning fra fugler og dyr. Norge er mer utsatt for dette enn mange andre land siden vi bruker mye overflatevann fra elver og innsjøer som råvannskilder. Andre steder i verden er det mer vanlig å bruke grunnvann som råvannskilde. Rester av medisiner, hormoner, kosmetikk og rester fra industriell aktivitet, kan også påvirke vannkvaliteten og utgjøre en fare for mennesker og økosystemer.  

Digitalisering av vannbransjen 

Behovet for å oppgradere prosesser for vannbehandling er kontinuerlig, og øker med klimaendringer og økt forurensning av råvannskildene.  Vannbransjen gjennomgår en overgang fra analoge til digitale løsninger for prosesser og systemer, og kunstig intelligens og maskinlæring kan benyttes til å analysere klimadata og effekten av klimaendringer på VA-ressurser. Dette gir muligheter for å forbedre eksisterende teknologi og arbeidsmetoder og utvikle nye løsninger for kontroll av vannkvalitet og forsyningssikkerhet.