Til hovedinnhold
Norsk English

Teknologi i arbeid

Tross høyere lønnskostnader enn i de fleste andre land, har mange norske virksomheter klart å være konkurransedyktige. Dette skyldes til dels høyt innhold av teknologi og automatisering i virksomhetene, men også selvgående arbeidskraft – ansatte som i stor grad styrer seg selv.

Kontaktperson

Gjennom tett samspill med bedrifter og organisasjoner forsker vi frem effektive og lønnsomme arbeidsprosesser som integrerer eksisterende og ny teknologi i kjernevirksomheten. Å skape betingelser for god arbeids- og informasjonsflyt vet vi er viktig, og det betyr å kunne skreddersy teknologi og arbeidsoppgaver, utvikle gode endringsprosesser og skape rom for læring og kompetanseutvikling. Vi forsker sammen med bedriftene for å utvikle krav til de digitale løsningene for norsk industri og arbeidsliv for øvrig, samt for å oppnå god implementering og integrering – sammen styrker vi de ansatte og bedriften/organisasjonen. Vi har gjennom en rekkeprosjekter utviklet kompetanse innen:

Teknologistøttet arbeid

«Digitalisering» oppleves å være den største endringsdriveren i arbeidslivet i dag. Gjennom teknologistøttet arbeid tar vi i bruk innsikt som utvikles i bedriftene for å skape endringer. Slik innsikt kan gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen og vil bidra til økt situasjonsbevissthet og trygghet i beslutningstaking for involverte aktører. Slik innsikt skaper også effektivisering og automatisering som igjen kan frigjøre kapasitet til innovasjonsaktivitet – som vil påvirke/endre bedriftenes forretningsmodeller.
Kontaktperson: Pål Furu Kamsvåg

Læring og kompetansebehov

Når ny teknologi tas i bruk, endrer dette både folks arbeid og hvilke krav som gjelder for deres kompetanse. Automatisering av manuelle arbeidsoperasjoner vil redusere behovet for manuell arbeidskraft, og vil endre både arbeidsoppgaver og hvordan man utfører arbeidet. Mens utvikling i teknologi påvirker hva slags kompetanse ansatte trenger, skaper det også nye muligheter for kompetanseutvikling. Teknologistøttet læring åpner også for helt nye læringsmetoder.
Kontaktperson: Pål Furu Kamsvåg

Teknologiledelse

Mye av potensialet som ligger i teknologien blir ikke utnyttet fordi samspillet mellom teknologi, menneske og organisasjon ikke sees i sammenheng. I felleskap med bedriftene kan SINTEF bistå med å utvikle krav til de digitale løsningene som skal innføres. Gjennom samspillet mennesket og teknologi bidrar vi til å sikre at digitaliseringsprosessene yter assistanse til menneskene i produksjonen/til de ansatte som er i kjernen av organisasjonens verdiskapingsprosesser.
Kontaktperson: Thale Kvernberg Andersen

Arbeidsorganisering

Gjennom utstrakt autonomi, ansvarskompetanse og verdiskapingsforståelse hos ansatte, har virksomhetene kunnet senke de indirekte kostnadene til med detaljplanlegging, styring, koordinering og kontroll og derved kunnet holde de totale lønnskostnadene på et akseptabelt nivå. Ved god integrering av arbeidsoppgaver, arbeidsprosesser og teknologi, med tilrettelegging for kontinuerlig forbedring gjennom gode samspills- og kommunikasjonsrutiner bidrar SINTEF til både et godt arbeidsmiljø og økt effektivitet og produktivitet.
Kontaktperson: Thale Kvernberg Andersen

Eksempelprosjekter: SKILLS, Autonome team, RSC2020, HPWS, NAP, DFO

Fagmiljø: Teknologiledelse, Organisasjon og produksjonsledelse

Eksempelprosjekter

Autonome team

Autonome team

Start:
Slutt:

Team, og spesielt autonome kryssfunksjonelle team, blir i økende grad brukt som en måte å organisere arbeid på. Autonome kryssfunksjonelle team har potensial til å være en svært effektiv og fleksibel arbeidsform, spesielt i bransjer kjennetegnet av...

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

SKILLS (The Future Industrial Worker in Skilled Practice)

Start:
Slutt:

Norge kan komme til å mangle 100.000 fagarbeidere i nær fremtid. Det er viktig at flere velger yrkesfag, men enda viktigere at de får riktig opplæring, både på videregående skole, i lærlingperioden og etter at de er ferdig utdannet og nyansatt i...

NAP

NAP

Start:
Slutt:

Prosjektet NAP skal utvikle produksjonstekniske løsninger for nullfeilproduksjon basert på adaptivitet langs tre paralleller: autonom prosess- og kvalitetsstyring, autonom og opportunistisk produksjonsstyring og autonom operatørorganisering...

Utvalgte publikasjoner