Til hovedinnhold
Norsk English

NAP

Prosjektet NAP skal utvikle produksjonstekniske løsninger for nullfeilproduksjon basert på adaptivitet langs tre paralleller: autonom prosess- og kvalitetsstyring, autonom og opportunistisk produksjonsstyring og autonom operatørorganisering. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

Flymotorer lages i et høyautomatisert miljø. Foto: GKN Aerospace Norway

Prosjektet NAP - Nullfeilproduksjon i autonome produksjonssystemer - vil kreve forskning på og utvikling av løsninger basert på:

1 Nullfeil og adaptivitet i prosessene som et direkte resultat av forbedring av prosessene

Tidligere prosjekter har utviklet og demonstrert både on-line (adaptive) og off-line (AI-baserte) løsninger for nullfeilproduksjon. Løsningene har vært utviklet for forenklede situasjoner som beskriver spesifikke industrielle problemstillinger. Kompleksitet relatert til industrielle prosesser må vurderes slik at løsningene kan videreutvikles mot endelig og fullstendig industrialisering. Utfordringene vil blant annet bestå i å 1) utvikle AI-baserte løsninger til mer robuste, industrielle systemer, 2) videreutvikle metodeunderlaget med hensyn til mer komplekse forhold for adaptivitet, og 3) tilpasse metodene og IKT-plattformen for innovative implementasjoner i nye bedrifter og bransjer med for eksempel utstrakt bruk av industrielle standarder som OPC-UA.

2 IT-løsninger for implementasjon av adaptivitet for nullfeilproduksjon

IT-løsninger for integrasjon og styring av produksjonssystemer er et lovende, men komplekst område som ofte resulterer i lange og dyre implementasjons­prosesser. Kommersielle løsninger er basert på sentralisert informasjonsinnhenting og "scripting", noe som er fjernt fra forskningsområder som "Autonomous Manufacturing" og "Holonic Manufacturing". I tidligere prosjekt er det forsket på konsepter som tar ideer fra Holonic Manufacturing og hvordan disse kan implementeres i operativ produksjonsstyring på en progressiv måte. Hensikten er å oppnå en mer effektiv produksjonsflyt og raskere implementasjon basert på moderne, men utprøvde industrielle løsninger som OPC-UA.

3 Nye måter å organisere arbeid på

Fremtidig konkurransekraft ligger i evnen til å utnytte teknologien og det teknologiske systemet gjennom et avansert samspill mellom kunnskap (individuelt og teambasert), teknologi og ledelse. Til tross for avanserte tekniske beskrivelser av produkter, prosesser og planer for økonomisk verdiskaping, er utfordringen at høyteknologiske bedrifter fokuserer og legger for lite vekt på den konkurransekraften som operatørene og organiseringen utgjør. Bedriftene står fortsatt overfor store utfordringer i sine anstrengelser med gjensidig å utvikle det teknologiske systemet og de menneskelige ressursene i organisasjonen.

De nye operatørrollene vil kreve nye former for menneske-maskin-interaksjon. Evnen til å betjene komplekse produksjonssystemer er ikke proporsjonal med mengden tilgjengelig informasjon. Utfordringen er, ut i fra de nye operatørrollene og organiseringen av disse, å finne hvilken type informasjon som må genereres og hvordan informasjon skal presenteres, for at operatører skal kunne betjene disse nye rollene på en effektiv og menneskesentrert måte. En mindre arbeidsintensiv produksjon er en forutsetning for lønnsom vareproduksjon i høykostland.

Partnere

  • GKN Aerospace Norway - prosjektansvarlig sluttbruker og industriell utvikler
  • Nammo Raufoss - sluttbruker og industriell utvikler
  • Benteler Aluminium Systems Norway - sluttbruker og industriell utvikler
  • SINTEF Teknologi og Samfunn - industriell FoU-kompetanseutvikler
  • SINTEF Raufoss Manufacturing - industriell FoU-kompetanseutvikler og prosjektledelse

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

16.06.2015 - 01.04.2019