Til hovedinnhold

Integrert vannforvaltning

Integrert vannforvaltning

Trygg og sikker drikkevannsforsyning, avløpshåndtering og håndtering av overvann er avgjørende for et velfungerende samfunn i et klima i endring. Vi vurderer løsninger ut fra tekniske og økonomiske kriterier, men også kriterier for miljø og samfunnsmessig betydning.

Integrert vannforvaltning kombinerer kunnskap om nedbørsfelt, vannressurser og resipienter, vanninfrastruktur og behandlingsprosesser, økonomi og samfunn for å utvikle bærekraftige løsninger til vannforsyning, overvannshåndtering og avløpshåndtering, og å vurdere disse i forhold til FNs bærekraftmål.

Effektene av forvaltningstiltak gjennom vannkretsløpet og behovet for å håndtere ulike, ofte motstridende, interesser/hensyn, enten det gjelder bruk av vannressurser til ulike formål, eller belastningen på natur vurdert mot fordeler for samfunnet, krever at man vurderer helheten for å ta de rette valgene. 

Vi har kompetanse, metoder og verktøy innen:

  • Integrert bærekraftvurdering 
  • Miljøpåvirkning, livssyklusanalyse (LCA) og livskostnadsanalyse (LCC)
  • Risikovurdering
  • Prosess- og systemløsninger i hele vannsyklusen
  • Økosystemtjenester 
  • Hydrologiske, forvaltningsmessige, samfunnsmessige og økonomiske vurderinger 
  • Vannsikkerhet
Seniorforsker
930 16 855

Prosjekter