Til hovedinnhold
Norsk English

Integrert multi-trofisk akvakultur (IMTA)

IMTA innebærer samdyrking av flere arter fra ulike nivå i næringskjeden (flere trofiske nivå), der overskuddsnæring fra for eksempel fôret laks fungerer som naturlig gjødsel eller mat for artene lenger ned i næringskjeden (lavtrofiske arter), for eksempel tare.

Kontaktperson

IMTA handler om å finne løsninger for bedre ressursutnyttelse, mer miljøvennlig produksjon og effektiv sambruk av areal. Ved å produsere arter på ulike trofiske nivåer i næringskjeden slik at en art kan utnytte avfallet/overskuddsnæringen fra en annen, kan man øke fôrutnyttelsen, produsere mer biomasse og samtidig redusere avfallsmengden i akvakultursystemer på land og til havs

Tare i båt_Sintef (Aleksander Handå).jpg

I Norge har vi et potensial til å øke omsetningen knyttet til marin verdiskapingen fra rundt 80 milliarder i dag til i overkant av 500 milliarder i 2050. Dette vil gi viktig matproduksjon, nye arbeidsplasser og store inntekter. Hvordan kan vi oppnå dette på en bærekraftig måte? Skal vi øke den marine verdiskapingen må miljøpåvirkninger holdes på et minimum. Til dette trenger vi flere gode løsninger. Summen av ulike teknologiske nyvinninger vil gjøre dette mulig, og som et av flere bidrag kan industriell dyrking av tang, tare og skjell i integrert havbruk med laks være et nøkkelelement for å utnytte potensialet i vår langstrakte kyst. Ved å kombinere dyrking av for eksempel tare med teknologi for effektiv slamrensing i merdene kan man redusere tilførsel av både løste og faste avfallsstoffer, og på den måten øke kapasiteten for ny akvakultur av laks uten at systemet i sum tilføres mer næringsstoffer. 

SINTEF utvikler ny teknologi for å industrialisere IMTA-anlegg for samdyrking av laks og makroalger og innehar kompetanse for alle prosessene i kimplanteproduksjon, dyrking i sjø, høsting, kjemisk karakterisering, lagring, prosessering, foredling av produkter og klimapositiv utnyttelse av råstoffet. 

Utforsk fagområdene