Til hovedinnhold

Kollektivtransport

Kollektivtransport

Befolkningsveksten i byområder gjør det nødvendig å legge til rette for at flere reiser med miljø- og klimavennlige transportformer som kollektiv-, gang- eller sykkeltrafikk. Nasjonal transportplan 2014-2023 sier at all vekst i persontrafikk i storbyområdene skal tas med disse transportformene.
  • SINTEF ønsker å bidra til en slik utvikling gjennom forskning på hva som motiverer vår reiseatferd og hvordan man kan legge til rette for at flere velger å reise kollektivt. I dette ligger å fremskaffe kunnskap om hvordan kollektivtilbudet bør utformes for at hele reisen fra dør til dør skal gå så effektivt og sikkert som mulig. Vi ser bl.a. på hvordan teknologi kan utnyttes slik at både trafikanter og kollektivselskap får best mulig informasjon for forutsigbarhet i reisene.
  • Det er også behov for kunnskap for å utforme kollektivtilbudet for alle trafikanter gjennom bl.a. universell utforming av holdeplasser og transportmiddel og nye teknologiske applikasjoner.
Forskningsleder
907 52 968