Til hovedinnhold
Norsk English

Nytte- kostnadsanalyse for vei og transport

Hvilke veier og transportprosjekter lønner seg for samfunnet? Vi identifiserer virkninger av ulike tiltak i transportsektoren.

Kontaktpersoner

Hvordan endrer transport seg over tid? Hvordan skiller transportmønstre seg fra før i tiden til nå og inn i fremtiden? Hvordan kan vi identifisere og dokumentere nytten av ulike tiltak ? Dette er noen av spørsmålene vi finner svar på gjennom transportmodellering og nyttevurderinger.

Gode prinsipper for utforming av tiltak er nedfelt i normaler og veiledere. I mange tilfeller må det imidlertid gjøres analyser av alternative måter å løse problemene på. SINTEF har høy kompetanse på å gjennomføre slike analyser, både ved bruk av eksisterende modeller og ved hjelp av modeller som vi selv har bidratt til å utvikle på oppdrag fra transportetatene.

Hva er best for samfunnet?

Sammen med kunnskap om for eksempel tilgjengelige energiressurser gjør bruk av transportmodellering og nyttevurderinger det mulig å se på hvordan vi utnytter ressurssene til lavest mulig kostnad for samfunnet.  Vi jobber også med å finne ut hvordan skatter og avgifter, reisevaner, bosted og eierstrukturer på kjøretøy spiller inn på utviklingen transporten, og hvilke tiltak som kan settes inn for å gjøre transportsektoren mer bærekraftig.

Transportmodellene vi utvikler i SINTEF inngår i nytte/kostnadsanalyseverktøyene som utvikles for transportvirksomhetene i Norge. Det mest kjente bruksområdet er beregning av de prissatte konsekvensene i den samfunnsøkonomiske beregningen for Nasjonal Transportplan. Effektene som beregnes er omfattende, og noen av de viktigste er: 

 • Virkninger for trafikantene; kjøretøy-, tids og direktekostnader   
 • Virkninger for operatører; bompengeselskaper mm 
 • Virkninger for det offentlige; Investeringskostnader, drift- og vedlikeholdskostnader 
 • Virkninger for samfunnet; ulykkeskostnader, energibruk og klimagassutslipp  

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Nasjonale (NTM) og de regionale transportmodellene (RTM)
 • Beregning av trafikantnytte
 • Beregning av kollektivselskapenes kostnader og inntekter
 • Analyseverktøyet EFFEKT som kan brukes til å gjøre komplette nytte-kostnadsanalyser, enten basert på transportmodellberegninger eller ved selvstendige beregninger for enklere problemstillinger.

SINTEF utvikler metodikk og beregningsverktøy på oppdrag fra transportvirksomhetene Statens vegvesen, Nye Veier, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Kystverket og Avinor. Verktøypakken som SINTEF utvikler består av:

 • TransportNettExtension for ArcMap (TNExt) (Kontakt for tilgang)
  TNExt er et kartverktøy som fungerer som et tillegg (extension) til GIS-verktøyet ArcMap. TNExt ekstraherer data fra Nasjonal VegDataBank (NVDB) for tilrettelegging for transportmodellene RTM (Regionale transportmodeller for korte personturer), NTM (Nasjonal transportmodell for lange reiser) og NGM (Nasjonal Godsmodell). I tillegg til fullstendig eksisterende vegnett fra NVDB kan det importeres/opprettes planlagt vegnett, jernbane-, båt- og flynettverk. Koding av kollektivruter er også sentralt i verktøyet.
 • Regional transportmodell (RTM) med tilhørende trafikantnyttemodul (TNM) og Kollektivmodul (KM)
  RTM benyttes til å gjennomføre strategiske transportanalyser knyttet til utredning av ulike infrastrukturtiltak for bil, kollektiv, gange og sykkel i Norge. Det finnes én modell for hver av regionene til Statens vegvesen. I tillegg er det mange ulike delområdemodeller som dekker mindre områder innenfor hver regionmodell.
  • TNM beregner nyttevirkninger for trafikantene av et tiltak, ved å sammenligne 2 RTM-scenarier.
  • KM beregner inntekter og utgifter for kollektivselskaper, samt energi-/drivstofforbruk for de kollektive transportmidlene.
 • EFFEKT, verktøy for samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse (NKA) av veg- og transporttiltak
  EFFEKT sammenstiller og beregner de totale prissatte nytte- og kostnadseffektene av tiltak, basert på inndata fra NVDB, TNExt, RTM (inkl. TNM og KM), prosjekteringsverktøy og brukerne.
 • Farts- og energimodulen (modul for kjøretøybasert beregning av fart, energiforbruk og utslipp)
  Modulen kan brukes for enkeltkjøretøy, eller med ulike kjøretøysammensetninger for beregning med total trafikk. Modulen kan derfor brukes i ulike transportanalyser, for hele det norske vegnettet, og kan i tillegg gjøre beregninger for bane-, sjø- og luft-trafikk. Modulen brukes i RTM, EFFEKT og Energikart for Norge. I RTM er den grunnlag for beregningen av trafikantnytte, og i EFFEKT for samfunnsøkonomiske tids-, utslipps- og (deler av) kjøretøykostnader.

  Energikart for Norge

Til sammen utgjør disse verktøyene grunnlaget for å gi et svar på hvilke vei- og transportprosjekter som lønner seg for samfunnet. Sluttresultatene sammenstilles og beregnes altså i NKA-verktøyet EFFEKT. Beregningene i EFFEKT gjøres med utgangspunkt i de forutsetningene som politikere og vegmyndigheter har fastsatt, herunder kalkulasjonsrente, realprisutvikling, tidshorisont, skatte- og avgiftsforhold. Resultatene inkluderer:

 • Virkninger for trafikantene: Tids-, kjøretøy- og direktekostnader, helsevirkninger
 • Virkninger for operatører: Kostnader og inntekter for kollektivselskaper, bompengeselskaper mm.
 • Virkninger for det offentlige: Investeringskostnader, drift- og vedlikeholdskostnader, overføringer, skatte- og avgiftsinntekter
 • Virkninger for samfunnet: Ulykkeskostnader, klimagassutslipp og andre miljøkostnader
 • Oppsummert: Netto nytte per budsjettkrone (NNB)

Resultatene benyttes til å sammenligne effekten av prosjekter/tiltak og dermed som grunnlag for myndighetenes beslutninger om investering i samferdselsinfrastruktur. Beregningsmetodikken har blitt utviklet og forbedret kontinuerlig over mange tiår med transportvirksomhetene som bestillere. SINTEF har hele tiden hatt en sentral rolle i utviklingen både av metodikken og de aktuelle beregningsverktøyene gjennom rammeavtaler med virksomhetene.