Til hovedinnhold
Norsk English

Feltforsøk og feltmålinger

SINTEF har jobbet med modelltester av skip i over 77 år. Vi tilbyr også storskalatester i vårt laboratorium utenfor Frøya, og en rekke feltforsøk på eksponerte oppdrettsanlegg, skip og livbåter.

Kontaktperson

Eksponerte oppdrettsanlegg:

Feltforsøk for å teste og verifisere nye tekniske løsninger for eksponerte oppdrettsanlegg er en viktig del av arbeidet i SFI Exposed, som er ledet av SINTEF Ocean. De tre oppdrettsselskapene som deltar i Exposed har alle pekt ut en lokalitet der det etableres e-Infrastruktur som skal sikre effektiv gjennomføring av feltforsøk og sikker tilgang til data.

De tekniske løsningene for e-Infrastruktur består av instrumentskap på merdkanten og en lokal PC for datalogging og strømforsyning med batteri-backup for å redusere risikoen for tap av data.

SINTEF ACE

SINTEF ACE er et storskala laboratorium hvor det utvikles og testes ny havbruksteknologi. Brukerne er forskere og andre som vil gjennomføre praktiske forsøk og tester under reelle forhold. Vårt hovedfokus er på teknologi til drift og operasjon, samt overvåkning av konstruksjoner og miljø. Dette bygger på en tverrfaglig kompetanse innen biologi-teknologi-interaksjon. Her jobber for eksempel biologer med begroingsforsøk ved siden av kybernetiker med autonome farkoster.

Feltmålinger på skip og fartøy

SINTEF tilbyr et bredt spekter av feltmålinger. Her er en liste over de mest typiske feltmåletjenestene vikan tilby:

  • Prøvetursmålinger med måling av akseleffekt i henhold til ITTC anbefalte prosedyrer og retningslinjer.
  • Manøvertester av fartøy i henhold til IMO MSC/ Circ.1053 og ABS.
  • Sikkerhetstester av hurtigbåter i henhold til IMOs 2000 HSC-koden, Annex 9.
  • Testing av skipets ytelse under tøffe værforhold, hvor både bevegelser, akselerasjon og drivstofforbruk måles. Vi bruker også "Motion Seasick Index" til å dokumentere bevegelsene i båten ift fare for sjøsyke.
  • Fritt-fall livbåttester for å dokumentere livbåtens strukturelle styrke, måling av g-krefter på personer og livbåtens bevegelse gjennom luften til den treffer overflaten. For å måle dette er fullskalatester nødvendig. De mest ekstreme fritt-fall testene er fra over 60 meters høyde.
  • Vi er et akkreditert firma for målinger av utslipp til luft fra maskiner og gassturbiner etter IEC/ISO 17025 standard.
  • Langtidsmålinger med varighet fra en måned til flere år. Her måles ofte skipsakselerasjon og bevegelse, akseleffekt og drivstofforbruk.
  • Store datamengder analyseres og presenteres gjennom bruk av Big data.

Utforsk fagområdene