Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig transformasjon

Det grønne skiftet krever ikke bare utvikling og implementering av ny teknologi, men også rask og dyptgripende omstilling og innovasjon i markeder, institusjoner, regelverk, politikk og praksiser.

Kontaktperson

I vår forskning på bærekraftig transformasjon er vi opptatt av å forstå drivere og barrierer for slike omstillingsprosesser innen ulike sektorer og næringer.  Vi har særlig fokus på bransjer som leverer sentrale samfunnstjenester, som energi, rent vann, transport og matproduksjon.   

Vi har en tverrfaglig samfunnsvitenskapelig og et bredt internasjonalt nettverk innen bærekraftig transisjonsforskning. I praksis samarbeider vi ofte tett med teknologer, da særlig med fokus på tema som rammebetingelser, politikk, virkemidler, virksomhetsforståelse og nye forretningsmodeller.  

Sentrale tema i vår forskning er: 

  • Hvordan tilrettelegge for bærekraftig transformasjon på verdikjede- og sektornivå? 
  • Avdekke barrierer og foreslå tiltak (f.eks. virkemidler) 
  • Utvikling av ny teknologi på industri- og bedriftsnivå 
  • Organisering og samspill mellom ulike aktører i innovasjonssystem 
  • 'Grønn' næringsutvikling og regionale omstillingsprosesser 
  • Strategier og virkemidler for bærekraftig transformasjon 
  • Forsknings-, innovasjons- og omstillingspolitikk 

Vår forskning spenner fra direkteoppdrag for offentlige og private kunder, til langsiktige forskningsprosjekter med finansiering fra Norges Forskningsråd og EU, i tett samspill med aktører fra privat, offentlig og sivil sektor. 

Sentrale prosjekter/forskningssenter innen bærekraftig transformasjon er: 

Utforsk fagområdene