Til hovedinnhold
Norsk English

Greening the Fleet

Greening the Fleet (Greenfleet) skal analysere utfordringer og muligheter ved overgangen fra fossilt brennstoff til lavutslipps energiteknologi i skipsfarten.

Kontaktperson

Supplybåten Viking Lady har både på batteripakke, brenselceller og LNG-drift. Foto: Eidesvik
Supplybåten Viking Lady har både på batteripakke, brenselceller og LNG-drift. Foto: Eidesvik

Teknologioverganger kan være vanskelige og tidkrevende. Dette handler ofte ikke om teknologien i seg selv, men om andre forhold som etablerte konvensjoner, at nye teknologier behøver 'beskyttede nisjer' hvor de kan utvikles til kommersielt nivå, sviktende etterspørsel, usikkerhet rundt teknologivalg osv.

Med utgangspunkt i et teoretisk rammeverk kalt 'teknologisk innovasjonssystem' vil Greenfleet-prosjektet systematisk analysere svakheter og styrker ved tre ulike teknologier: batteri, hydrogen og biodrivstoff, samt hybrider av disse og mer modne teknologier (som konvensjonell fossil og diesel). Hver av disse tre teknologiene kan forstås som et slikt 'teknologisk innovasjonssystem' som har ulik grad av modenhet og kompleksitet. Utvikling og modning av teknologiske innovasjonssystem er avhengige av syv ulike prosesser eller funksjoner:

  • utvikling og spredning av ulike typer kunnskap, læringsprosesser
  • incentiver til å investere i teknologisk utvikling
  • markedsdannelse/etterspørsel, f.eks. pilot- og demonstrasjonsprosjekt, subsidier, avgifter
  • mobilisering av ressurser (human- og finansiell kapital, komplementære ressurser som infrastruktur)
  • legitimitet (sosial aksept)
  • entreprenøriell virksomhet (testing og utvikling av nye løsninger)
  • utvikling av eksterne effekter (f.eks. kunnskapsoverføring på tvers av bransjeaktører)

Gjennom studier av disse funksjonene/prosessene (basert på ulike indikatorer) har Greenfleet til hensikt å synliggjøre styrker og svakheter ved 'grønnere' teknologier. Denne kunnskapen vil være nyttig for utforming av rammebetingelser og virkemidler, kan bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for enkeltaktører i bransjen, og kan synliggjøre muligheter for synergier på tvers av den maritime bransjen og andre sektorer.

Greenfleet er et forskerprosjekt finansiert av EnergiX-programmet i Norges forskningsråd. Prosjektet vil vare i 3,5 år, og ledes av SINTEF Digital, avdeling Teknologiledelse. I tillegg deltar NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Universitet i Oslo (TIK-senteret), Lunds Universitet og Chalmers Universitet.

Referansepanelet i Greenfleet består av representanter fra sentrale aktører i norsk maritim bransje: Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Enova, Rederiforbundet, NHO, NCE Maritime Cleantech, Bellona, Statens Vegvesen og DNV GL. Referansepanelet er av stor betydning for prosjektet, og vil bidra i prosjektet ved å delta på en årlig workshop. De vil også bistå forskerne med relevant informasjon, med 'realitetssjekk' på intervjuguider og spørreundersøkelser, andre områder etter behov og mulighet. En viktig målsetting med prosjektet er å bidra til kompetanseheving på tvers av aktørene i den maritime bransjen, f.eks. når det gjelder samordning av virkemidler og identifisering av spesifikke barrierer.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt prosjektleder Markus Steen ( / +47 90645496).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020

Referansepanelet i Greenfleet består av representanter fra sentrale aktører i norsk maritim bransje.