Til hovedinnhold

Reisevaner

Reisevaner

Kunnskap om befolkningens reisevaner er et viktig grunnlag for å kunne planlegge det framtidige transporttilbudet.

Informasjon fra reisevaneundersøkelser brukes for å følge utviklingen i befolkningens reisevaner over tid, og for å studere effekter av konkrete tiltak som gjøres i transportsystemet. Slike tiltak kan være nye transporttilbud som en bybane eller etterspørselsregulerende virkemidler som bompengesystemer.

Data fra reisevaneundersøkelser inngår også i grunnlaget for transportmodellene som brukes i transportplanlegging.

SINTEF har lang erfaring med planlegging og gjennomføring av reisevaneundersøkelser, og med å analysere og tolke data fra disse. Gjennom dette arbeidet har vi bygget opp høy kompetanse på de mekanismene som ligger til grunn for befolkningens transportbehov og reiseatferd.

SINTEF jobber også aktivt med å videreutvikle datainnsamlingsmetodene for reisevaneundersøkelser, ved å ta i bruk de mulighetene som ligger i ny teknologi.

Forskningsleder
907 52 968