Til hovedinnhold
Norsk English

Overvann

Klimaendringer fører til hyppigere og kraftigere nedbør, og i byene har oversvømmelse fra regnvann forårsaket store skader. SINTEF hjelper kommunene med overvannshåndtering, blant annet planlegging med treleddsstategien og bruk av ulike lokale og åpne løsninger for overvannshåndtering inkludert naturbaserte løsninger.

Kontaktperson

Hva er overvannshåndtering? 

Tradisjonelt har overvann blitt ledet til sluk og transportert i rør under bakken til nærmeste bekk, vann eller renseanlegg. Men infrastrukturen har begrenset kapasitet, og utfordres av økende mengder overvann på grunn av klimaendringer. Så hvor skal vannet gjøre av seg?

Svaret er løsninger basert på infiltrasjon og fordrøyning. Infiltrasjon innebærer at vannet siver ned i bakken og forsvinner ned til grunnvannet. Fordrøyning av vannet betyr at det lagres midlertidig og deretter slippes gradvis ned i avløpsnettet.

Åpning av bekker som tidligere har gått i rør, regnbed, permeabelt dekke, grønne tak og lokale fordrøyningsmagasin er eksempler på tiltak som tar unna overvann og begrenser belastningen på de kommunale avløpssystemene.

Vi driver forskning og tredjepartsrådgivning innen: 

 • Åpne og lokale tiltak for overvannshåndtering 
 • Naturbaserte løsninger for overvann
 • Rensing av forurenset overvann 
 • Klimatilpasning og planlegging 
 • Risikovurdering 
 • Implementering, drift og vedlikehold av løsninger for håndtering av overvann
 • Metodikk/verktøy for vurderinger av primær- og tilleggseffekter fra ulike systemløsninger: 
  • Bærekraftsvurderinger 
  • Økosystemtjenestevurderinger  
  • Livssyklusanalyse (LCA) og livskostnadsanalyse (LCC) 
  • Teknisk Godkjenning 
Edvard Sivertsen forteller om nye overvannsløsninger for Trondheim Torg. Løsningene er utviklet i prosjektet Klima2050.
Edvard Sivertsen forteller om nye overvannsløsninger for Trondheim Torg. Løsningene er utviklet i prosjektet Klima2050.

Typiske prosjekter for oss er:

Hvem er våre kunder?
Kommuner og bedrifter som tilbyr overvannsløsninger.