Til hovedinnhold
Norsk English

Sikkerhet og risikostyring i havbruk

Kunnskap om årsakskjeder og metoder for å redusere risiko er sentrale tema for forskningen i SINTEF.

Kontaktperson

Sikkerhet og risikostyring i havbruksnæringen omhandler menneskelige, tekniske og organisatoriske faktorer som kjennetegner drift og vedlikehold av havbruksanlegg på land, langs kysten og til havs.

Regulering og myndighetskrav, operasjonsgrenser, organisering av arbeidet, beredskap og sikkerhet som en integrert del av design er sentrale tema for SINTEF. Helhetlig risikostyring er en tilnærming hvor ulike risikodimensjoner i en gitt operasjon vurderes samlet, med mål om å beskytte personell, fiskevelferd, ytre miljø, mattrygghet, fartøy, strukturer og utstyr. Grundige risikovurderinger, god opplæring av ansatte, etablerte arbeidsrutiner, samt ny teknologi med innebygde sikkerhetsfunksjoner er eksempler på viktige tiltak for å redusere risikoen for farlige hendelser og ulykker.  

Personsikkerhet/HMS 

Havbruksnæringen er en av de mest risikofylte industriene i Norge med tanke på personskader og ulykker. Ansatte i havbruksnæringen har også bekymringer og arbeidsrelatert sykefravær som følge av muskel- og skjelettplager. Intervjuer, spørreundersøkelser, observasjonsstudier og arbeidsmøter er sentrale metoder i HMS-forskningen i SINTEF. 

Rømming  

For å finne effektive tiltak som kan hindre rømmingshendelser, trenger man god innsikt i og kunnskap om både direkte og bakenforliggende årsaker til hendelser. Kunnskap om utfordringer og muligheter som ligger i ulike produksjonssystem, og rammebetingelsene for havbruk gir også nødvendig innsikt for å utvikle løsninger som reduserer risiko for tap av fisk. 

Beredskap 

Havbruksnæringen har krav om beredskap for å sikre liv, materielle verdier og unngå utslipp til miljøet. Dette er tiltak som skal forebygge alvorlige skader og miljøkonsekvenser dersom ulykker skulle skje. Vi har sammen med næringsaktører oppdatert risikobildet for havbruk og utvikler løsninger for å styrke beredskapen. 

Områder/Prosjekter:

 

 

Utforsk fagområdene