Til hovedinnhold
Norsk English

Sikre operasjoner og arbeidsplasser i havbruk

Havbruksnæringen har høye ulykkestall sammenlignet med andre næringer. Det er behov for tiltak og systemer som bidrar til økt sikkerhet og gode arbeidsforhold for ansatte.

Kontaktperson

Prosjektet Sikrere operasjoner og arbeidsplasser i havbruk bidrar med kunnskap om helse, sikkerhet og arbeidsmiljø for ansatte på oppdrettsanleggene, om sikkerhetsstyring i selskapene og om leverandørnæringens rolle for utvikling av teknologi som fremmer sikkerhet og arbeidsmiljø. Prosjektet viser hvordan risiko kan reduseres. Målet er en sikker og god hverdag for de ansatte i næringen. 

For å kartlegge ansattes egne vurderinger av arbeidsmiljøet, ble ansatte på havbruksanlegg og servicefartøy invitert til å svare på en rekke spørsmål om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet som presenteres i HMS-undersøkelsen i havbruk 2016 (Thorvaldsen et al. 2017). Svar fra 447 ansatte, viser at oppdretterne opplever høy trivsel og god helse. Når det gjelder helseplager er det muskel- og skjelettplager som peker seg ut. Smerter i nakke, skuldre og armer, samt smerter i rygg og hender/håndledd forekommer oftest. Dette er plager som mange ansatte relaterer til arbeidet. Omtrent halvparten av de ansatte med arbeidsrelatert fravær oppgir at det skyldes belastningsplager. Det er også mange ansatte som bekymrer seg for at disse plagene kan påvirke helsa deres negativt nå eller på sikt. Jevnt over vurderer ansatte sikkerhetsklimaet som godt, men samtidig oppgir de at akutte skader som følge av ulykker er den nest største årsaken til arbeidsrelatert fravær og bekymring.

Videre er det gjennomført feltstudier ved fire oppdrettsanlegg for å studere fysisk arbeidsbelastning og fysiologiske parametere hos røktere. Feltarbeidet inkluderte kontinuerlige målinger av hudtemperaturer, kjernetemperatur og hjertefrekvens på røktere i løpet av en arbeidsdag. Resultatene viste at røkterne var eksponert for vekslende perioder med hardt arbeid (for eksempel under trenging av fisk), vist som økt kjernetemperatur og økt hjertefrekvens, og perioder med lavere arbeidsbelastning. I prosjektet er dette diskutert i forhold til alder, fysisk form, anbefalinger om arbeidsbelastning og muskel-skjelettlidelser. Kombinert med data fra spørreundersøkelsen og personlige intervju med ansatte i næringen gir dette kunnskap som bedriftene kan bruke for å fremme arbeidsmiljø og helse hos de ansatte.

Undersøkelsen "Sikkerhetsstyring i havbruk" (Kongsvik et al. 2018), ble besvart av  ledelse og stabspersonell, og viser at sikkerhetsstyringen i næringen går i riktig retning, men at det også er utfordringer. Utilstrekkelig bemanning samt lange arbeidsøkter under store operasjoner og mangelfull opplæring av vikarer er eksempel på utfordringer. Undersøkelsen viser at produksjon kan gå foran sikkerheten som følge av mangelfult vedlikehold og opplæring.

I rapporten "Sikker design i havbruk" (Salomonsen et al. 2019) presenteres en undersøkelse av leverandørers produkt – og tjenesteutvikling,  med særlig fokus på hvorvidt og på hvilken måte HMS inngår i disse prosessene. Rapporten gir anbefalinger til tilpassede designprinsipper som utstyrsleverandørene kan ta i bruk i sin produkt- og tjenesteutvikling.

Finansiering og organisering:

 • Prosjektet er finansiert av Havbruksprogrammet i Norges Forskningsråd (2016-2019) og ledes av SINTEF Ocean. SINTEF Digital, avdeling helse og NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura, er forskningspartnere. Næringsrepresentanter og myndigheter deltar i en referansegruppe som sikrer relevans og kommunikasjon med målgruppen. Resultater fra prosjektet blir formidlet i relevante forum både i Norge og internasjonalt.

Publikasjoner fra prosjektet:

 • Kongsvik, Trond, Holmen, Ingunn M., Rasmussen, Martin, Størkersen, Kristine Vedal, Thorvaldsen, Trine (2018) Sikkerhetsstyring i havbruk En spørreskjemaundersøkelse blant ledelse og stabspersonell. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning Studio Apertura
 • Salomonsen, Cecilie, Thorvaldsen, Trine, Bjelland, Hans, Holmen, Ingunn M. (2019) Sikker design i havbruk. Trondheim: SINTEF Rapport 2019:00574
 • Thorvaldsen, Trine, Holmen, Ingunn M., Kongsvik, Trond (2017) HMS-undersøkelsen i havbruk 2016. Trondheim: SINTEF Rapport OC2017 A-113

 • Thorvaldsen, Trine, Størkersen, Kristine, Kongsvik, Trond, Holmen, Ingunn M. (2020) Safety Management in Norwegian Fish Farming: Current Status, Challenges and Further Improvements. Saftey and Health at Work.
 • Størkersen, Kristine, Thorvaldsen, Trine, Kongsvik, Trond, Dekker, Sidney (2020) How deregulation can become overregulation: An empirical study into the growth of internal bureaucracy when governments take a step back. Safety Science. 
 • Thorvaldsen, Trine, Størkersen, Kristine, Kongsvik, Trond, Holmen, Ingunn M. (2020) Safety Management in Norwegian Fish Farming: Current Status, Challenges and Further Improvements. Safety and Health at Work.
 • Størkersen, Kristine, Thorvaldsen, Trine, Kongsvik, Trond, Dekker, Sidney (2020) How deregulation can become overregulation: An empirical study into the growth of internal bureaucracy when governments take a step back. Safety Science. 
 • Kongsvik, Trond, Dahl, Øyvind, Holmen, Ingunn Marie, Thorvaldsen, Trine (2019) Safety Climate and Health Complaints in the Norwegian Aquaculture Industry. Journal of Industrial Ergonomics. 
 • Kongsvik, Trond, Thorvaldsen, Trine, Holmen, Ingunn Marie (2019) Reporting of Hazardous Events in Aquaculture Operations - The Significance of Safety Climate. Journal of Agromedicine. 
 • Kongsvik, Trond Ø, Thorvaldsen, Trine, Holmen, Ingunn Marie, Størkersen, Kristine V (2018) Safety climate and compliance in the Norwegian aquaculture industry - employees' perceptions at different company levels, Proceedings of the ESREL conference, Safety and Reliability - Safe societies in a Changing World - Haugen et al. (Eds) Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-8153-8682-7

Artikler og rapporter fra prosjektet:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd

Utforsk fagområdene