Til hovedinnhold
Norsk English

Kuldesystemer for prosessering av mat

Verdens befolknings- og velstandsvekst tilsier at vi må produsere 70 prosent mer mat på kloden innen 2050, samtidig som vi må redusere klimagassutslipp dramatisk. I dette bildet er det viktig å ta vare på og utnytte all mat som blir produsert. En av de sentrale element er å få kontroll på temperaturen umiddelbart etter høsting/fangst, gjennom prosesseringen og helt frem til sluttbruker. SINTEF Ocean arbeider med å analysere, simulere, måle og forbedre kuldesystemer for å øke verdiskapning, øke produktkvaliteten, redusere den negative klimapåvirkningen og for å gi våre kunder bedre lønnsomhet.

Kontaktperson

     

Faktaark

Prosjekter innenfor dette tema

Pågående

 • CoolFish  - CoolFish skal bidra til å utvikle energieffektive og klimavennlige systemer for kulde- og varmeproduksjon ombord på fiskefartøy. Eksempel på aktiviteter er integrerte varme- og kuldesystemer med CO2 som kuldemedia, utnyttelse av kulde fra LNG-konvertering, kartlegging av CO2-fotavtrykk og internasjonale webinarer.
 • ReFresh - I prosjektet skal industrielle prosesser for produksjon av refreshed-produkter av hvitfisk kartlegges, og en vurdering av hvordan enkelte deler av prosessen påvirker kvalitet. Innfrysning, fryselagring og tining er viktige elementer i produksjonen.
 • HighEff - Senter for fremragende forskning som ble tildelt SINTEF Energi ved Forskningsrådets utdelning i mai 2016. Gjennom energieffektivisering skal man bidra til at Norge får verdens mest grønne industri. SINTEF Ocean skal ha fokus på energiforskning i næringsmiddelindustrien.
 • ReValue - I dette prosjekt samarbeider SINTEF med forskningsinstitutter i Spania og India om å redusere matsvinn gjennom å utvikle innovative løsninger for surimiindustrien. Man ønsker å forbedre kjølekjeden og øke utnyttelsen av restråstoff. Man skal også se på utvinning av proteiner og fetter fra restråstoff og vaskevann til bruk i mat og for. 
 • PCM-Store - Målet med prosjektet er å finne gode løsninger for kalde termiske lager for ulike bruksområder. Faseforandringsmaterialer skal brukes, ulike typer for ulike temperaturer. Formålet med et termiske lager er at man skal kunne kutte effekttopper, redusere nødvendig installert kuldeeffekt, øke energieffektiviteten etc.
 • INDEE+ - Dette er et samarbeid mellom flere indiske og norske institutter og universiteter. Målet med prosjektet er å utvikle og demonstrere kuldesystemer med naturlige kuldemedier som alternativer til de som har høy klimaeffekt. Det er fremst tre bruksområder som man skal se på: Butikkjøling (supermarket), isvannkjøler/varmepumpe til hotell og Kjøling av sjømat ombord i båt.
 • Refresh - I prosjektet "Refresh" undersøkes konseptet med frysing, lagring og tining av hvitfisk. Målet med prosjektet er å kartlegge industrielle prosesser, vurdere hvordan de enkelte deler av prosessen påvirker kvalitet, og identifisere tiltak for å optimalisere kvalitet og holdbarhet på sluttproduktet. Prosjektet er finansiert av FHF og flere industripartnere deltar i prosjektet.
 • Holdbart - I dette prosjektet har vi studert effekt av innfrysning, tining og kjølelagring på lagringsstabilitet og kvalitet for lakseporsjoner. Vi har videre utarbeidet faktaark om kjølekjeder, kuldeanlegg, kjøling og superkjøling, frysing og tining og studert en metode for å måle tinetap på frosne loins/porsjoner av torsk og laks.

Avsluttede

 • Re-FOOD - Prosjektet siktet på å utvikle et internasjonalt partnerskap mellom Norge og India med ambisjon om å styrke den globale bioøkonomien. Avsluttet 2019.
 • OptiHeliX - I dette prosjektet skulle man utvikle HeliX-tankenes funksjon og design, for å kunne garantere kundene styrt, forutsigbar og effektiv kjøling og at ønsket kjernetemperatur i laksen etter kjølingen ble oppnådd, samtidig som fisken ble skånsomt behandlet. Avsluttet 2020.
 • Optikjøl - Målet med prosjektet var å forbedre kjøling av pelagisk fisk i noen av de største tankene ombord i tråleren Selvåg Senior for dermed å utarbeide et designunderlag for RSW tanker til bruk ombord i pelagiske fiskebåter. Avsluttet 2019.
 • Kvalitet på hvitfisk - I dette prosjektet skulle man undersøke om det var kvalitetsforskjeller mellom hvitfisk frosset ved to forskjellige anlegg ombord i fiskebåt: 1) et nytt kuldeanlegg med CO2 som kuldemedia 2) et kuldeanlegg med et konvensjonelt kuldemedia. Avsluttet 2017.
 • Qualifish - Prosjektets mål var å utvikle nødvendig kunnskap og teknologi for å øke bærekraften og lønnsomheten til produksjonen av torsk i Norge, og sette aktørene i stand til å møte markedets krav til trygge sjømatprodukter av høy kvalitet året rundt. Avsluttet 2017.
 • Pelagisk løft - Størstedelen av den makrell som fanges utenfor Norge går idag til eksport. Til sammenlikning blir nær 40% av norsk sild eksportert som filét. Dette prosjektet hadde som mål å forbedre prosessene slik at mer makrell kan filéteres i Norge. Avsluttet 2019.
 • Fillet-O - Målet med prosjektet var å øke verdiskapningen fra oppdrettslaks i Norge. Man ønsket å utvikle en ny, mer effektiv prosesslinje der laksen går til filetmaskina direkte etter avliving. Avsluttet 2017.
 • Promac - Prosjektet fokuserte på energieffektiv prosessering og raffinering av makroalger til menneskemat og dyrefôr, inkludert en logistisk og økonomisk analyse av verdikjeden og livsløpsvurdering av produkter. Avsluttet 2018.
 • TEKslaktII - I dette prosjektet ble det utredt løsninger for lukket ventemerd ved lakseslakterier. Lukket ventemerd ønskes for å oppnå bedre kontroll med trengeprosessen, samt å redusere risikoen for overføring av patogene organismer mellom fisk, samt påslag av lus. Avsluttet 2016.
 • FRISBEE - EU-prosjekt som ble avsluttet i 2015. Målet med prosjektet var å utvikle nye verktøy og løsninger for å forbedre teknologier i den europeiske kuldekjeden.  Artikkel om The FRISBEE Tool
 • CREATIV - Forskningsrådsfinansiert prosjekt om energieffektivisering i industrien, som ble avsluttet i 2013.

Andre kompetanseområder innenfor prosessering av matvarer

Forskere innenfor dette tema