Til hovedinnhold

Kuldesystemer for prosessering av mat

Kuldesystemer for prosessering av mat

Verdens befolknings- og velstandsvekst tilsier at vi må produsere 70 prosent mer mat på kloden innen 2050, samtidig som vi må redusere klimagassutslipp dramatisk. I dette bildet er det viktig å ta vare på og utnytte all mat som blir produsert. En av de sentrale element er å få kontroll på temperaturen umiddelbart etter høsting/fangst, gjennom prosesseringen og helt frem til sluttbruker. SINTEF Ocean arbeider med å analysere, simulere, måle og forbedre kuldesystemer for å øke verdiskapning, øke produktkvaliteten, redusere den negative klimapåvirkningen og for å gi våre kunder bedre lønnsomhet.

 

 

Aktuelle prosjekter innenfor dette tema

ReValue - I dette prosjekt samarbeider SINTEF med forskningsinstitutter i Spania og India om å redusere matsvinn gjennom å utvikle innovative løsninger for surimiindustrien. Man ønsker å forbedre kjølekjeden og øke utnyttelsen av restråstoff. Man skal også se på utvinning av proteiner og fetter fra restråstoff og vaskevann til bruk i mat og for.

Re-FOOD - Prosjektet sikter på å utvikle et internasjonalt partnerskap mellom Norge og India som vil bidra til å styrke den globale bioøkonomien.

OptiHeliX - I dette prosjektet skal man utvikle HeliX-tankenes funksjon og design, for å kunne garantere kundene styrt, forutsigbar og effektiv kjøling og at ønsket kjernetemperatur i laksen etter kjølingen er oppnådd, samtidig som fisken blir skånsomt behandlet.

Optikjøl - Målet med prosjektet er å forbedre kjøling av pelagisk fisk i noen av de største tankene ombord i tråleren Selvåg Senior for dermed å utarbeide et designunderlag for RSW tanker til bruk ombord i pelagiske fiskebåter.

Kvalitet på hvitfisk - I dette prosjektet skal man undersøke om det er en kvalitetsforskjeller mellom hvitfisk frosset ved to forskjellige anlegg ombord i fiskebåt: 1) et nytt kuldeanlegg med CO2 som kuldemedia 2) et kuldeanlegg med et konvensjonelt kuldemedia

Qualifish - Prosjektets mål er å utvikle nødvendig kunnskap og teknologi for å øke bærekraften og lønnsomheten til produksjonen av torsk i Norge, og sette aktørene i stand til å møte markedets krav til trygge sjømatprodukter av høy kvalitet året rundt.

Pelagisk løft - Største delen av den makrell som fanges utenfor Norge går idag til eksport. Til sammenlikning blir nær 40 % av norsk sild eksportert som filét. I dette prosjekt skal forbedre prosessene slik at mer makrell kan filéteres i Norge.

HighEff - Senter for fremragende forskning som ble tildelt SINTEF Energi ved Forskningsrådets utdelning i mai 2016. Gjennom energieffektivisering skal man bidra til at Norge får verdens mest grønne industri. Oppstart i løpet av 2016. SINTEF Fiskeri og havbruk skal ha fokus på energiforskning i næringsmiddelindustrien.

Fillet-O - Målet med prosjektet er å øke verdiskapningen fra oppdrettslaks i Norge. Man ønsker å utvikle en ny, mer effektiv prosesslinje der laksen går til filetmaskina direkte etter avliving.

Promac - Prosjektet fokuserer på energieffektiv prosessering og raffinering av makroalger til menneskemat og dyrefôr, inkludert en logistisk og økonomisk analyse av verdikjeden og livsløpsvurdering av produkter.

TEKslaktII - I dette prosjekt utredes løsninger for lukket ventemerd ved lakseslakterier. Lukket ventemerd ønskes for å oppnå bedre kontroll med trengeprosessen, samt å redusere risikoen for overføring av patogene organismer mellom fisk, samt påslag av lus.

FRISBEE - EU-prosjekt som ble avsluttet i 2015. Målet med prosjektet var å utvikle nye verktøy og løsninger for å forbedre teknologier i den europeiske kuldekjeden.  Artikkel om The FRISBEE Tool

CREATIV - Forskningsrådsfinansiert prosjekt om energieffektivisering i industrien, som ble avsluttet i 2013.

 

Andre kompetanseområder innenfor prosessering av matvarer

Seniorforsker
930 08 853