Til hovedinnhold
Norsk English

Høykapasitets produksjonslinje for makrellfilet - et bidrag til Pelagisk løft

I 2016 ble det eksportert i overkant av 300.000 tonn makrell fra Norge. Noen få prosent av dette ble eksportert som filet, men det aller meste som hel makrell (i hovedsak som fryste produkter).

Kontaktperson

Til sammenlikning blir nær 40 % av norsk sild eksportert som filet. Det betyr at Norge går glipp av et betydelig verdiskapingspotensial for både den ettertraktede fisken og det verdifulle restråstoffet fra fileteringen. Gjennom en strategisk felles satsning «Pelagisk løft» har norsk pelagisk næring et overordnet mål om å filetere minimum 25 % av makrellen innen 2025. Dette krever at det må utvikles nye teknologiske løsninger som gjør volumøkningen mulig. Utfordringene er mange og finnes i hele verdikjeden fra mottak av makrell fra fiskebåt til realisering av markedsmulighetene.

 

Prosjektets første overordnede idé er at det skal utvikles et tempereringsanlegg som kjøler ned fersk rund makrell til en kjernetemperatur i området -3 °C. Dette systemet skal også kunne tine fryst rund makrell fra -25 °C til den samme kjernetemperaturen. Den virkelige innovasjonen ligger å få full styring på tempereringen slik at hver enkelt fisk får en kjernetemperatur i henhold til kravet når den skal fileteres. Dette er en viktig forutsetning for å oppnå godt nok filetutbytte og den kvaliteten som markedet krever med hensyn til utseende og konsistens. Utfordringen er få dette til med et kapasitetsbehov på om lag 45 tonn fisk per dag hvor små endringer i prosentvis utbytte kan gi store utslag i lønnsomheten.

Prosjektets andre overordnede idé er at det skal utvikles et innfrysningsanlegg for makrellfilet med en kapasitet på minimum 2000 kg fileter i timen. Filetene skal pakkes og emballeres slik at kvaliteten tilfredsstiller markedskravene og at holdbarheten på fryst makrellfilet, med hensyn til oksidasjon/harskning, er tilnærmet like god som for rundfrosset makrell. Problemet er at når fisken fileteres vil tilgang på lys og oksygen gjøre at harskningsprosessene i filetene går mye raskere.

Hovedmål

  • Hovedmålet med prosjektet er teknologiutvikling av tine-, nedkjølings-, emballerings- og fryseprosesser for å gi grunnlag for økt andel filetering av makrell i Norge.

Delmål

  • Utvikle og dokumentere avansert nedkjølings- og tineteknologi for fersk, henholdsvis fryst rund makrell med en kapasitet på 45 tonn per dag (to skift).
  • Utvikle fryseteknologi, emballasje og emballeringsteknologi som ivaretar makrellfiletenes kvalitet frem til forbruker med en kapasitet på 2000 kg filet per time. Dette gjelder alle tre segment, industri, HoReCa og konsument.
  • Utvikle produkt og emballasje i henhold til markedskrav.
  • Utvikle styringsregulering og overvåkningssystemer som gir grunnlag for økt grad av automatisering for å tilfredsstille behovet for produksjonskapasitet, kvalitet og tilgjengelighet.

Film om satsingen Pelagisk løft

Andre relevante prosjekter: Handlingsplan for pelagisk løft (FHF)

Kuldesystemer for prosessering av mat

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2019

Prosjektpartnere:

Pelagia (prosjektleder)
SolidPack Packaging
Tommen Gram
Multivac
Møreforskning
SINTEF Ocean

 

Prosjektets finansiering: Forskningsrådet BIA (IPN)