Til hovedinnhold
Norsk English

TEKslakt II

Det skal utredes løsninger for lukket ventemerd ved lakseslakterier som på vitenskapelig grunnlag angir grenseverdier som er avgjørende for fiskevelferd og kvalitet. Forskning på lukket ventemerd må fremskaffe kunnskap om hvilke flaskehalser som er begrensende.

Kontaktperson

I anbefalingen etter prosjektet "Optimalisering av slakteprosessen for laksefisk: Ny teknologi for trenging i ventemerd, bløgging og kjøling (TekSlakt)" (FHF-901007) ble det konkludert med at lukket ventemerd er etterspurt av industrien for å oppnå bedre kontroll med trengeprosessen, samt å redusere risikoen for overføring av patogene organismer mellom fisk, samt påslag av lus.
Videre arbeid bør involvere evaluering av forskjellige konsepter for lukket ventemerd, både i sjø og på land. I lukkede systemer vil det være spesielt viktig å se på vannkvalitet og fiskevelferd. Levendekjøling er også aktuelt å vurdere. I prosjektet ble det arrangert et arbeidsmøte (workshop) med tema lukket ventemerd og dette endte i et notat som kan legges til grunn for videre arbeid.
I sammenheng med lukket ventemerd er det også viktig å se på flytting av fisk og evaluere om det er mulig å unngå pumping (adferdsbasert trenging inn til avliving) eller komme med nye konsepter for pumping som for eksempel utnytter gravitasjon. I evalueringen bør en se på mulighetene for å flytte bedøving av fisken til merd- eller tankkanten og ved eller i pumpeinntaket.
Utfordringer er vesentlig knyttet til transport fra ventemerd til slakt, noe som forkorter tiden til rigor inntreffer. FHF ønsker å se nærmere på løsninger som gjør denne operasjon mer skånsom og kontrollerbar.

 

FHF sine prosjektsider

Tidligere prosjekt: TEKslakt

Kuldesystemer for prosessering av mat

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2016

Utforsk fagområdene