Til hovedinnhold

Geoteknikk

Geoteknikk

SINTEF er med på å videreutvikle teorigrunnlaget i geoteknikk, og bruker kunnskapen til å velge riktig teknologi for å sikre kosteffektiv utnyttelse av byggegrunnen.

Geoteknikk handler om hvordan man kan bygge sikkert på, i eller av jord og stein. Dette er viktig for bygg og infrastruktur på land, i kystsonen og for konstruksjoner på sjøbunnen, som for eksempel offshore-installasjoner som plattformer, vindmøller, rørledninger og bunnkonstruksjoner.

Byggegrunnen i Norge kan ofte være utfordrende, med forekomster av bløt leire og kvikkleire. Bygging i slike jordarter krever god kunnskap om grunnforhold og metoder for fundamentering, og det må ofte brukes avanserte numeriske metoder for å sikre at interaksjon mellom bygg og byggegrunn ivaretas på best mulig måte.

Våre medarbeidere har lang erfaring innen ulike geotekniske problemstillinger, og er en foretrukket partner innenfor uavhengig kontroll og tredjepartskontroll i både små og store byggesaker med vanskelige grunnforhold.

Vi er også opptatt av hvordan klimaendringer kan påvirke risikobildet for bygd og planlagt infrastruktur, med økt fare for flom, løsmasseskred og jordskred. Klimaendringer i nordområdene viser seg allerede å ha stor effekt på fundamenters bæreevne som følge av oppvarming av permafrost, og dette er et område som vi har viet spesiell oppmerksomhet de siste årene.

Vi driver forskning og tredjepartsrådgivning innen:

  • Bæreevne, setning og deformasjon av bygg og anlegg
  • Setning- og stabilitetsanalyser inkludert jordmodellering
  • Områdestabilitet og stabilitetsanalyser av skråninger
  • Flomskredovervåking, -modellering og utløsningsmekanismer
  • Arktisk infrastruktur
  • Analytiske metoder og numerisk modellering
  • Risiko- og pålitelighetsanalyser

Geotekniske feltundersøkelser med egen rigg er et viktig verktøy i slike analyser.

Seniorforsker
905 87 861

Prosjekter