Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig omstilling i transport

SINTEF forsker på hvordan samfunn og næringsliv kan tilrettelegge for et mer bærekraftig transportsystem med null klimautslipp.

Kontaktperson

Transportsektoren står for en betydelig andel av verdens klimagassutslipp og utgjør en miljø- og helserisiko i stadig voksende bysamfunn. En bærekraftig omstilling av mobilitet- og transportsystemer er nødvendig for å møte økende utfordringer som følge av klimaendringer, arealknapphet og press mot miljø og naturmangfold.

Samspill mellom ny teknologi og samfunnsprosesser

Endringsprosessene kan drives frem av ny teknologi og nye energibærere, for eksempel elbiler og elektriske sparkesykler, eller alternative drivstoff for lastebiler, skip og fly. Slike innovasjoner må støttes av endringer i politikk og lovverk, markedsutvikling og infrastrukturelle endringer, nye kulturelle verdier, og sosiale normer.

SINTEF forsker for å forstå samspillet mellom ny teknologi og samfunnsprosesser, og de forutsetninger for omstilling dette skaper. 

For å drive frem omstillingsprosesser er det i tillegg nødvendig å revurdere funksjon, organisering og praksis i dagens transportsystemer. Selv om teknologiske fremskritt er sentrale for å lykkes med en omstilling i transportsystemet, er vi også avhengige av adferdsmessige og strukturelle endringer knyttet til hvor mye, hvor og hvordan personer og gods reiser.

For å lykkes med bærekraftig omstilling av transportsystemet forsker SINTEF derfor på hvordan transportsystemet kan transformeres gjennom blant annet bærekraftig forbruk og reiseadferd, alternative forsyningskjedestrukturer, og helhetlig planlegging som innlemmer mobilitet i område-, by- og samfunnsutvikling. Denne kunnskapen er avgjørende for effektiv beslutningstaking i samfunn og næringsliv.

SINTEFs forskning på dette området utgjør i dag et viktig beslutningsgrunnlag for offentlige aktører i kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning, og for næringslivsaktører i maritim sektor, havnesektoren, og vegtransportsektoren. Særlig viktig er forskningen som grunnlag for målrettet styring og ledelse av omstillingsprosesser i bedrifter og virksomheter, samt for hele sektorer.

Prosjekter

MoZEES - Forskningssenter for miljøvennlige transportsystemer

MoZEES - Forskningssenter for miljøvennlige transportsystemer

Start:
Slutt:

Hovedformålet med MoZEES, et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), er å bidra til utvikling av nye batteri- og hydrogenmaterialer, -komponenter og -systemer for eksisterende og framtidige applikasjoner innen transportsektoren (vei, bane og...

Greening the Fleet

Greening the Fleet

Start:
Slutt:

Greening the Fleet (Greenfleet) skal analysere utfordringer og muligheter ved overgangen fra fossilt brennstoff til lavutslipps energiteknologi i skipsfarten.

Lås Opp

Lås Opp

Start:
Slutt:

Prosjektet Lås Opp søker å tilby en løsning for trygg levering av varer og tjenester til kundens hjem, uten at kunden må være til stede.

TRAZEPO

TRAZEPO

Start:
Slutt:

TRAZEPO er et kompetanseprosjekt som skal bidra til omstilling av energisystemet i Norge. Målet er å utvikle ny kunnskap om hvilken rolle havnene kan spille som energiknutepunkter: Hvordan de kan legge til rette for mer bærekraftig transport og...

INTERPORT – Integrerte energisystemer i havner

INTERPORT – Integrerte energisystemer i havner

Start:
Slutt:

I dette kompetansebyggende prosjekt for næringslivet skal vi utvikle bærekraftige løsninger for havner som energiknutepunkter, noe som vil bidra sterkt i Norges overgang til et nullutslippssamfunn.

Nyheter

Havna kan bidra til store kutt i klimautslipp

Havna kan bidra til store kutt i klimautslipp

Som knutepunkt i transportsystemet er havnene helt sentrale for utviklingen av utslippsfri transport. Men de som opererer i og rundt havna, strever med å utnytte alle mulighetene til å påvirke transportsektoren, viser intervjuer med ulike aktører i...