Til hovedinnhold
Norsk English

INTERPORT – Integrerte energisystemer i havner

I dette kompetansebyggende prosjekt for næringslivet skal vi utvikle bærekraftige løsninger for havner som energiknutepunkter, noe som vil bidra sterkt i Norges overgang til et nullutslippssamfunn.

Kontaktperson

Nasjonal transportplan 2018-2029 angir en viktig rolle for havner som nullutslipps energiknutepunkter, som tilbyr infrastruktur for en miks av energibærere, f.eks. landstrøm til skip, hydrogenbaserte drivstoff og biodrivstoff. Norges klimaplan fremhever havner som sentrale aktører i avkarboniseringen av transportsektoren, spesielt innen sjøtransport.

I INTERPORT betrakter vi havner, brukerne (f.eks. skip, logistikk, landbasert transport) og omgivelsene (f.eks. næringer og bygninger) som et integrert energisystem, og ser på synergier mellom lokal produksjon, konvertering, lagring og leveranse av miljøvennlige drivstoff, elektrisitet og termisk energi. I et slik system tilbys den gunstigste energibæreren til de forskjellige sluttbrukerne, ut fra kostnads- og energieffektivitet, sikkerhet og pålitelighet. Dette gjør det mulig for havner og myndigheter å øke energisystemets robusthet og fleksibilitet og akselerere innfasingen av, for eksempel, hydrogenbaserte drivstoff.

INTERPORT kombinerer teknoøkonomiske og sosiotekniske perspektiver med tanke på samspill mellom aktører, institusjoner og teknologier. Samtidig tas det hensyn til rammebetingelser, retningslinjer og forskrifter og deres innvirkning på fremtidig energibehov. Nye forretningsmodeller skal utvikles for å gi verdiskaping for havner og energileverandører, uten å øke kostnader for sluttbrukere av energien.

Målet med INTERPORT er å akselerere overgangen mot klima- og miljøvennlige havner og maritime operasjoner, ved å utvikle og legge til rette for løsninger for opptak og bruk av alternative drivstoff og energibærere. Ambisjonen er å redusere havneområdets karbonavtrykk med minst 50% innen 2030 og 100% innen 2050, inkludert bunkring og ladning av skip.

Se INTERPORTs engelske sider for mere informasjon


Dette prosjektet er finansiert av ENERGIX programmet hos Norges Forskningsråd. 


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025