Til hovedinnhold
Norsk English

INTERPORT – Integrerte energisystemer i havner

INTERPORT Arbeidspakker


Fire forskningsspørsmål

INTERPORT bygger på ideen om at havner vil spille en sentral rolle i overgangen til et nullutslippssamfunn som karbonfrie energihubs. Ikke bare vil de tilby ren energi for maritim transport, men de vil også øke sektorens integrasjon med andre sektorer og omkringliggende infrastruktur, noe som vil akselerere utslippsreduksjoner.

Havner er mangfoldige, og deres evne til å oppfylle dette potensialet avhenger av flere faktorer, som typen fartøy de betjener, samt deres beliggenhet, type, tilkoblinger til strømnettet, osv.

For å støtte og akselerere implementeringen av gjennomførbare integrerte energisystemer som utnytter ulike lav- og nullkarbonenergiløsninger i havner, vil INTERPORT adressere fire hovedforskningsspørsmål:

  • Hva er det forventede energibehovet i ulike typer havner for forskjellige overgangsscenarioer i Norge for 2030 og 2050?
  • Hvilke lagrings- og omformingsteknologier er nødvendige for ulike typer havner for å sikre at etterspørselen etter ulike energibærere kan møtes?
  • Hvordan kan havner utvikle forretningsmodeller for å skape verdi fra sine energitjenester, både for skip og fartøy og for ulike lokale energinett og sektorer?
  • Hvordan kan havner utvikle kostnadseffektive, integrerte energisystemer som reduserer utslippene og gir tilstrekkelig fleksibilitet, robusthet og en pålitelig energiforsyning for sine sluttbrukere?

For å besvare disse forskningsspørsmålene vil INTERPORT bli organisert i fire, koblete arbeidspakker (WPs):

Scenarier for nullutslippshavner i fremtiden - WP1:

Denne arbeidspakken vil produsere en sammenhengende sett med scenarier for fremtidig energibehov. Dette vil muliggjøre utviklingen av en kunnskapsbasis for hvordan ulike typer havner kan optimalt utvikle sin energiinfrastruktur for å møte kravene til flåten og omgivelsene, og forplikte seg til nasjonale utslippsreduksjonsmål.

WP-leder: Marte Gammelsæter, SINTEF Energy Research


Interaksjon, lagring og omforming - WP2:

Denne arbeidspakken vil bygge på resultatene fra WP1 for å utvikle ulike måter havner kan implementere energilagrings- og omformerteknologier som vil gjøre dem fleksible, lavkarbon- og til slutt nullutslipp-energihubs. Evnen til å utnytte avhengigheter mellom forskjellige energiteknologier vil variere fra havn til havn.

WP-leder: Hanne Laura Pauliina Kauko, SINTEF Energi


Styring og forretningsmodeller - WP3

Dette arbeidspakken fokuserer på å vurdere aksepten og gjennomførbarheten av scenariene og konseptene som er identifisert i de to foregående arbeidspakkene. Vurderingene vil skille mellom sosial-politisk aksept, markedsaksept (brukere, produsenter, operatører, infrastruktur-eiere, investorer og intra-firmaer), og samfunnsaksept (prosedyre- og distribusjonsaspekter, tillit (for eksempel til sikkerhet), lokale fordeler, og den totale bærekraften av løsningene).

WP-leder: Sigrid Damman, SINTEF Digital


Investeringsplanlegging for integrerte energisystemer i havner - WP4:

Denne arbeidspakken tar for seg den store utfordringen med å tilby fleksible energitjenester til en konkurransedyktig pris for sluttbrukere. Havner må gjennomføre omfattende investeringer og oppgraderinger for å møte elektrisk og lav- eller nullutslippsdrivstoffbehov fra skip og fartøy. Samtidig må havner fortsatt være attraktive for industrielle og kommersielle skipsfartsselskaper og justere seg med klimamålene til regjeringen.

WP-leder: Brage Knudsen, SINTEF Energy Research