Til hovedinnhold
Norsk English

SNAPSHOT -Understanding transport properties of e-commerce

SNAPSHOT skal undersøke hvordan økt netthandel påvirker hele transportsystemet.

Kontaktperson

Den store økningen i netthandel de siste årene har ført til et skifte i hele logistikk- og transportkjeden. Flere og flere varer går utenom den tradisjonelle butikkhandelen, og leveres rett til forbruker via hentepunkt eller hjemlevering. Det får konsekvenser for flere parter. Forbrukerens reisevaner og transportørenes leveringsrutiner forandres. Butikker må omstille seg, og aktiviteten på utleveringssteder øker.

 

Forskningsprosjektet SNAPSHOT skal undersøke hvilke effekter dette har for hele transportsystemet. Vi skal se på metoder for å samle inn og analysere data fra både forbrukere og transportører, for å forstå mer av varenes reise fra netthandel til forbruker. Ved å fokusere på hvordan varene flyttes, får vi en helhetlig tilnærming til problemstillingen, i stedet for et begrenset fokus på forbrukere eller transportører. Sett i lys av tidens fokus på klimautslipp fra transport, er det viktig å legge til rette for at både person- og varetransport gjøres på en så effektiv og klimavennlig måte som mulig. Spesielt i byer, hvor økt transport kan har store ringvirkninger. Derfor vil SNAPSHOT også bidra med retningslinjer for hvordan byer kan bruke resultater fra prosjektet i planlegging og regulering av transport. Dette gjøres i tett samarbeid med bykommuner og myndigheter som deltar i prosjektet.

I oppstartsperioden hadde prosjektet søkelys på å finne relevante brukstilfeller for bykommuner, for å eksemplifisere hvordan data om varemobilitet kan gjøres om til nyttig kunnskap. De brukstilfellene som ble identifisert i prosjektet er:

  1. Pakkeautomater, som er digitalt låsbare skap, der vareleverandører kan levere varer man har bestilt på nett. Hver boks har en digital lås som er tilknyttet et sentralt system som kan gi vareleverandører tidsavgrenset engangstilgang til boksen via en app på mobiltelefonen, og som hindrer at utenforstående får tilgang til den. Dette gjør at vare kan leveres uten at de som mottar, er til stede. En pakkeautomat kan plasseres både i butikkområde, boligområde, sentrumsområde, ved knutepunkt eller på offentlig område. I dette brukstilfellet vil databehov rundt areal og eierskap være sentralt.
  2. Offentlige anskaffelser som gjøres via nett. Dette brukstilfellet vil ha fokus på å kartlegge anskaffelsesprosessen, særlig relatert til leveringsprosessen og transportarbeidet som knytter seg til offentlige anskaffelser. Her søker vi å få kunnskap om sammenhengen mellom kriterier i offentlige anskaffelser og omfang av transportarbeid via ulike distribusjonsmåter og hvordan det påvirker verdikjeden fra bestilling til levering. Ved å optimalisere alle ledd i denne prosessen, kan anskaffelsesprosessen i kommunene bidra til kutt i klimautslippene relatert til anskaffelser.
  3. E-dagligvarer, det vil si hjemlevering av dagligvarer bestilt på nett. Dette kan være flere ulike leveringstjenester som bestilling av mat via f.eks. Meny eller Oda. Det kan også være matkasser man bestiller via nett, og får levert hjem av en uavhengig transportør. Hovedformålet med brukstilfellet er å kartlegge hvilke leveringstilbud som er mest brukt samt hvordan betalingsvilligheten til klimavennlige leveranser er. Det er også interessant å undersøke størrelse på kjøretøy som benyttes til slike typer leveranser, hva slags drivstoff de benytter, samt hva slags tilgjengelighet de har i ulike nabolag.

I 2021 har SNAPSHOT sett nærmere på metoder for datainnsamling og analyse, og har gjort en sammenstilling av hvilke datakilder som brukes til hvilket formål. Dette arbeidet kan benyttes som en retningslinje for å kartlegge hvilke data som bør samles inn i hvert enkelt brukstilfelle.

Det har også blitt jobbet mye med å studere planprosesser i norske bykommuner. Arbeidet oppsummeres i en forskningsartikkel hvor tre ulike tilnærminger er presentert og sammenlignet: en tradisjonell, en eksperimentell og en hybrid.

Prosjektet skal arrangere en internasjonal vitenskapelig konferanse 16-17. juni 2022 i Trondheim, hvor temaet er integrering av netthandel i urban mobilitetsplanlegging.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022