Til hovedinnhold
Norsk English

Industri 5.0: Teknologi som muliggjører for en fremtidsrettet industri

Vi lever i en tid der teknologi er driver for innovasjon og samfunnsendring. Samtidig ser vi at teknologi og digitalisering ikke bare er viktig for bedriftenes effektivitet, men har et bredere potensiale for å endre måten vi arbeider og lever på.

Kontaktpersoner

Industri 5.0 representerer prinsipper og konsept som setter fokus på arbeidstakere/arbeidssituasjon som positive drivere for endring og vellykket gevinstrealisering av teknologi som IoT og AI. Samtidig innebærer Industri 5.0 at man løfter blikket og ivaretar et større samfunnsansvar.

Teknologiledelse er en tverrfaglig avdeling innen SINTEF Digital med tung kompetanse innen produksjonsledelse, men hvor vi også har nasjonalt ledende kompetanse på de menneskelige- og organisasjonsmessige faktorene for en fremtidsrettet produksjon i tråd med Industri 5.0.

Teknologiledelse bistår norske bedrifter i å komme fra Industri 4.0 til Industri 5.0

  • Industri 4.0 bevisstgjorde Europa på mulighetsrommene i de nye teknologiene og behovet for å ta dem i bruk. Det som druknet i budskapet var teknologienes tilpasning i forhold til det menneskelige, det kompetansemessige, det organisatoriske, det sosiale og det miljømessige.
  • De nye teknologiene er ikke mindre viktige i Industri 5.0-visjonen, men den gir mye mer plass til at teknologiene ikke bare skal utvikle effektivitet og profitt. De skal veves inn i organisasjoner, for å utvikle en mer konkurransedyktig, bærekraftig og grønn industri, i sunne, robuste og bærekraftige velferdssamfunn.

Industri 5.0 satt ut i samfunnet

  • Norsk arbeidsliv er tuftet på kompetanse, tillit, likhet og selvgående arbeidstakere med liten grad av teknologifrykt. Våre særegne kvaliteter og egenarter må utnyttes når Industri 5.0-visjonen skal realiseres
  • Industri 5.0 angår hele det industrielle næringslivet, ikke bare de store teknologitunge lokomotivene
  • Industri 5.0 handler om å bruke de nye teknologihorisontene også i utviklingen av stat, forvaltning, helsesektor og kommunesektor

Realisering av Industri 5.0 er Teknologiledelse

  • Teknologier som muliggjør utvikling og vekst
  • Produksjonsledelse
  • Lærende arbeidsmiljø i effektive organisasjoner
  • Den norske modellen som konkurransefortrinn
  • Bærekraft og innovasjon i verdikjeder og økosystemer