Til hovedinnhold

Termisk energilagring

Termisk energilagring

I fremtidens energisystem vil en stor andel av energiproduksjonen være basert på fornybare energikilder med varierende og uforutsigbar produksjon. Samtidig er omtrent halvparten av verdens energibehov i form av termisk energi – oppvarming, kjøling, eller damp.

Termisk energilagring står dermed i nøkkelposisjon for å sikre en stabil og kostnadseffektiv energiforsyning i fremtiden. Videre er termisk energilagring viktig for å kunne kutte ned effekttoppene i varme- og kjølebehov, og dermed for å kunne redusere produksjons- og installasjonskostnadene.

 

SINTEF har eksperimentell og numerisk kompetanse innen ulike typer termisk lagring, inkludert følbar og latent termisk lagring, tilpasset ulike temperaturnivå.

 

I lavtemperatur-området arbeider SINTEF med utvikling av lavtemperatur termisk lagring basert på bruk av faseendringsmaterialer (phase change materials, PCM) rettet mot kjøleprosesser i næringsmiddelindustrien.

 

I mellomtemperaturområdet jobber SINTEF med modellering, systemintegrering og optimal styring av akkumulatortanker, samt sesonglagring av varme i energibrønner, rettet mot oppvarming av områder.

 

I høytemperaturområdet har SINTEF kompetanse innen ulike teknologier for lagring av damp.

 

Dette kan vi

 

 • Kunnskap om teknologier for termisk lagring tilpasset ulike applikasjoner, ved ulike temperaturnivå
 • Modellering av termiske system med integrert termisk lagring, for optimal design av systemet i sin helhet
 • Optimal styring av system med termisk energilager
 • Design av varmevekslere

Vi tilbyr disse tjenestene 

 

 • Analysere, evaluere og sammenlikne alternative teknologier og konsepter
 • Utvikle nye konsepter for å løse konkrete problemer
 • Eksperimentell testing og utvikling av nye teknologier
 • Testing av materialer (inkl. faseendringsmaterialer) for kulde- eller varmelagring
 • Utforme energieffektive og konkurransedyktige systemløsninger med en holistisk tankegang

Metodene vi bruker:
Vi utvikler kunnskap og ny teknologi gjennom en god balanse av teoretisk og praktisk forståelse, numeriske modeller og eksperimentelle undersøkelser. Vi har avanserte egenutviklede modeller modellbiblioteker for blant annet: 

 

 • Ikke-stasjonære prosesser og dynamisk systemsimulering 
 • Enkeltprosesser og- komponenter lagd med CFD (computational fluid dynamics) -verktøy
 • Optimal styring av termiske system med lagring

Hvorfor velge SINTEF?

Hos SINTEF finner man mye kunnskap og erfaring innen flere fagfelt samlet under et navn. I tillegg har man tilgang til dedikert laboratorieinfrastruktur og avanserte modelleringsverktøy.

 

Hvem gjør vi dette for?

 

 • Energiselskaper
 • Industri
 • Teknologileverandører

Relevante prosjekt

 

Relevante laboratorier

 

Relevante medieartikler

 

 

968 76 651