Til hovedinnhold
Norsk English

Forbedring av produksjonsmiljø i akvakultur

Optimalisering og økt kontroll av produksjonsmiljøet er avgjørende for å ivareta god fiskevelferd, biosikkerhet og fiskehelse. Samspillet mellom teknologi, vannmiljø og biologi står sentralt i forbedringen av produksjonsmiljøet, uavhengig av produksjonssystem.

Kontaktperson

SINTEF bidrar til forbedring av produksjonsmiljø gjennom utvikling av modeller, analyser og simuleringer av miljøparametre, kartlegging av mikroorganismer og studier av biosikkerhet og vannkvalitet. Videre har vi ekspertise på begroingskontroll, samt oppsamling og utnyttelse av organisk materiale. Også bioinformatikk og kompleks databehandling med metoder som Artifical Intelligence (AI) og maskinlæring (ML) for en bedre forståelse av fiskevelferd er sentrale i SINTEF.

Forskerne i SINTEF jobber metodisk med miljøparametere og fiskeatferd gjennom målinger og analyser av miljøbetingelsene (strøm, bølger, oksygen, temperatur, CO2 og salinitet) og modellering av fisk og strøm – både i tanker og i åpne merdsystemer. Vi tilbyr også tverrfaglig kompetanse på biosikkerhet, som strekker seg fra forekomsten av ugunstige mikroorganismer i RAS-anlegg til implementeringen av forebyggende tiltak.

Områder/Prosjekter

Utforsk fagområdene

Metoder og infrastruktur

Strømningstanken i Hirtshals

Strømningstanken i Hirtshals

SINTEF Ocean har pr. 1. oktober 2023 overdratt driften av Flumetanken i Hirtshals til Nordsøen Forskerpark. Den nye operatøren er Flume Tank North Sea A/S. Emails kan sendes til:

ACE - fullskala havbrukslaboratorium

ACE - fullskala havbrukslaboratorium

SINTEF ACE er et storskala laboratorium hvor det utvikles og testes ny havbruksteknologi. Brukerne er forskere og andre som vil gjøre praktiske forsøk og tester under mest mulig kontrollerte og reelle forhold.

FhSim - Simulering av marine operasjoner og systemer

FhSim er en programvare for simulering og visualisering av marine operasjoner og systemer, slik som fiskeri, havbruk og offshore. FhSim kan benyttes til både treningssimulatorer, fartøydesign, redskapsdesign og overvåkning. FhSim er utviklet ved...

SIMA

SIMA

SIMA arbeidsbenk tilbyr en komplett løsning for simulering og analyse av marine operasjoner og flytesystemer.