Til hovedinnhold
Norsk English

Prosjekter i avd. Helse


Flere prosjekter i avdeling Helse

AI-basert analyse av bilder i tannhelse

AI-basert analyse av bilder i tannhelse

Start:
Slutt:

Hovedideen med AI-Dentify-prosjektet er å utvikle, teste og validere en ny programvare som skal kommersialiseres av Boneprox AS som en software-as-a-service plattform, som er skalerbar til det globale markedet. Løsningen vil gjøre det enkelt for...

Følgeforskning på implementering av Helseplattformen

Følgeforskning på implementering av Helseplattformen

Start:
Slutt:

Innføring av store helseinformasjonssystemer, som Helseplattformen, er et komplekst, kostbart og krevende arbeid. Det er derfor viktig å systematisere lærdom fra innføringsprosessen til nytte både for den pågående implementeringen og for senere store...

#Care4YoungTeeth<3

#Care4YoungTeeth<3

Start:
Slutt:

Prosjektet #Care4YoungTeeth<3 skal bidra til å forbedre alle ungdommers tannhelse, uavhengig av sosial, geografisk eller økonomisk bakgrunn.

Myworkout GO som Medical Device

Myworkout GO som Medical Device

Start:
Slutt:

Overordnet mål med prosjektet er å utvikle en helsetjeneste som kombinerer ny digital teknologi i den digitale treningsstøtten Myworkout GO med nye trenings- og behandlingsmetoder, og ny digital motivasjonsoppfølging for å fremme helse og forebygge...

Treathpath

Treathpath

Start:
Slutt:

Behandlingsforløp og bruk av helse- og velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og etterlatte ved selvmord.

Digitalt utenforskap

Digitalt utenforskap

Start:
Slutt:

Hovedmålet med prosjektet er å gi innspill til NAV i forbedringsarbeidet i sine løsninger.

Erfaringer med minoritetsstress

Erfaringer med minoritetsstress

Start:
Slutt:

Vi vil øke kunnskapen om hva minoritetsstress er, og hva som kjennetegner dette begrepet. Hvorfor — og på hvilken måte føler minoriteter i Norge på minoritetsstress, og ikke minst, hva er konsekvensene av minoritetsstress i menneskers hverdag?

Helsehjelp til barn i barnevernet

Helsehjelp til barn i barnevernet

Start:
Slutt:

Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke om barn og unge i barnevernet får nødvendig helsehjelp, og å identifisere hva som utgjør viktige barrierer for helsehjelp. Prosjektet skal bidra til at barnevernet og helsevesenet blir bedre i stand...

Helserisiko og helseeffekter ved brannslokking

Helserisiko og helseeffekter ved brannslokking

Start:
Slutt:

Hovedmålet med prosjektet er å studere helserisiko blant brannkonstabler, og utfordringen med eksponering for varme og kreftfremkallende forbindelser, og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å etablere forebyggende tiltak.

T-TBiT – Tjenesteinnovasjon for Trygge Barn i Tannbehandling

T-TBiT – Tjenesteinnovasjon for Trygge Barn i Tannbehandling

Start:
Slutt:

En samskapende utvikling av en ny digital tjeneste for reduksjon av tannbehandlingsangst, som har et betydelig verdiskapingspotensial for pasienter, tannhelsetjenesten og for samfunnet for øvrig, nasjonalt og internasjonalt: kvalitet, effektivitet og...

Kartlegging av behandlingstilbudet for personer med tinnitus

Kartlegging av behandlingstilbudet for personer med tinnitus

Start:
Slutt:

I 2005 la en arbeidsgruppe, nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet, fram faglige anbefalinger for behandlingstilbudet til personer med tinnitus. I hvilken grad ble disse anbefalingene fulgt opp? Følger det norske behandlingstilbudet det europeiske...

Beslutningsstøtte for lungekreftdiagnostikk

Beslutningsstøtte for lungekreftdiagnostikk

Start:
Slutt:

Prosjektets mål er å utvikle, integrere og implementere et nytt medisinsk-teknisk verktøy for bildelagring-, analyse- og beslutningsstøtte i pasientforløp ved lungekreft.

Digital Worker and Exposure Risk Assessment

Digital Worker and Exposure Risk Assessment

Start:
Slutt:

Prosjektet Digital Worker ERA vil fokusere på eksponering, fysiske og organisatoriske faktorer for arbeidstakere i petroleumsindustrien. Vi vil bygge ny kunnskap om sanntids eksponeringsvurdering av både kjemisk og fysiologisk belastning samt de...

Likeverdige digitale offentlige tjenester

Likeverdige digitale offentlige tjenester

Start:
Slutt:

Målet med prosjektet er å generere kunnskap om hvordan offentlige myndigheter jobber for å sikre likeverdig utvikling av, utførelse av og tilgang til digitale offentlige tjenester for brukere uavhengig av etnisitet.

Evaluering Blå Kors-konseptet Barnas Stasjon

Evaluering Blå Kors-konseptet Barnas Stasjon

Start:
Slutt:

Hvordan virker tilbudene til sårbare barn og familier på Barnas Stasjon, og hvordan skal Blå Kors navigere for å utvikle dette konseptet? Dette skal helsetjenesteforskere i SINTEF Digital bidra med å finne svar på.

HiPerNav: High Performance Soft-tissue Navigation

HiPerNav: High Performance Soft-tissue Navigation

Start:
Slutt:

HiPerNav vil utdanne neste generasjon forskere innen medisinsk teknologi for navigasjon innen laparoskopisk kirurgi i buken, for eksempel leverkirurgi for behandling av kreft.

Virtuelt hjemmesykehus

Virtuelt hjemmesykehus

Start:
Slutt:

Pasientens helsetjeneste er introdusert som et målbilde for fremtidens helsetjenester. Et viktig verktøy for å skape pasientens helsetjeneste er bruk av ny teknologi og digitalisering. En rekke norske sykehus har nå satt i gang innovasjonsprosjekter...

Barnevern i et LHBTI-perspektiv

Barnevern i et LHBTI-perspektiv

Start:
Slutt:

Målet med dette prosjektet er å fremskaffe kunnskap om barnevernet i et LHBTI-perspektiv, med mål om likeverdige barneverntjenester til LHBTI-personer.

Hvordan påvirkes vi av koronapandemien?

Hvordan påvirkes vi av koronapandemien?

Start:
Slutt:

Folkehelseinstituttet (FHI) og SINTEF gjennomførte i starten av juni 2020 en undersøkelse i Nordland og Agder om hvordan folk påvirkes av koronapandemien. Det var nær 12 000 personer som svarte på undersøkelsen.

Evaluering av pakkeforløp for kreft

Evaluering av pakkeforløp for kreft

Start:
Slutt:

I dette prosjektet, som er en forskningsbasert evaluering av pakkeforløp for kreft, skal vi finne ut hvordan helsepersonell jobber med å realisere pakkeforløp og hvordan pasientene opplever å være i pakkeforløp.

Digitale velferdstjenester

Digitale velferdstjenester

Start:
Slutt:

Hva skjer når velferdstjenestene digitaliseres? Hvilke konsekvenser har det for interaksjonen mellom innbyggerne og offentlige etater, som NAV? Dette adresseres i en kunnskapsoppsummering av internasjonal og nasjonal litteratur.

Barnevern og psykisk helsehjelp i et integrert institusjonstilbud

Barnevern og psykisk helsehjelp i et integrert institusjonstilbud

Start:
Slutt:

To pilotinstitusjoner er etablert for å ivareta unge som trenger omsorg utenfor hjemmet og samtidig psykisk helsehjelp. I prosjektet skal vi undersøke hva ungdommene synes om tilbudet og hvordan ansatte jobber for å skape et slikt integrert tilbud.

Aktivitetsapp - en aktiv fritid for alle barn og unge

Aktivitetsapp - en aktiv fritid for alle barn og unge

Start:
Slutt:

Gjennom tjenesten AiA ønsker Asker kommune å legge til rette for at flest mulig barn og unge skal kunne delta i ulike fritidsaktiviteter. Prosjektet Aktivitetsapp er et ledd i utvikling av AiA-tjenesten og SINTEF bidrar med kompetanse innen...

Vold og trusler mot ansatte i skolen (PROREAKT)

Vold og trusler mot ansatte i skolen (PROREAKT)

Start:
Slutt:

Den økende utfordringen med vold og trusler i skolen er bakgrunnen for initiativet til dette prosjektet kalt Vold og trusler mot ansatte i skolen - analyse av proaktiv og reaktiv håndteringsevne (PROREAKT). Ved å lære mer om utfordringene og ved å...

Arbeidsinkludering - med arbeidsgiverne på laget

Arbeidsinkludering - med arbeidsgiverne på laget

Start:
Slutt:

Det er et politisk ønske at Nav skal styrke bruken av arbeidsmarkedstiltak i det ordinære arbeidslivet, og å styrke markedsarbeidet og rekrutteringsbistanden overfor ordinære virksomheter. SINTEF har undersøkt inkluderingsprosessen med...

Demensvennlig dagligvare

Demensvennlig dagligvare

Start:
Slutt:

Forprosjektet har skissert løsninger og tiltak for demensvennlig dagligvare og har lagt grunnlaget for videre stedsutvikling som integrerer helse som en viktig del av utviklingen.

Kvalitetsindikatorer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Kvalitetsindikatorer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Start:
Slutt:

Målet med dette prosjektet har vært å utvikle ny kunnskap og forsøke å finne relevante måleindikatorer som sier noe om kvalitet i den kommunale helsetjenesten, og å samle kunnskap om hvordan kvalitet og kvalitetsindikatorer forstås blant...

Evaluering av chat-, svar- og telefontjenester for ungdom

Evaluering av chat-, svar- og telefontjenester for ungdom

Start:
Slutt:

I dette prosjektet skal vi evaluere hva som fungerer og hva som ikke fungerer i tolv chat-, telefon- og svartjenester rettet mot ungdom (13-20 år), samt gi anbefalinger for hvordan slike tjenester kan samordnes i én felles plattform.

Sykefraværsoppfølging i ulike land - utredningsoppdrag

Sykefraværsoppfølging i ulike land - utredningsoppdrag

Start:
Slutt:

I dette miniprosjektet har vi sammenlignet sykefraværs-oppfølgingsregimer (rettigheter og plikter hos arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter) i ulike land, og gjort en vurdering av fordeler og ulemper ved disse ulike systemene.

Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge

Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge

Start:
Slutt:

SINTEF har undersøkt erfaringer med samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge. Tiltakene støttes med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og har som mål å styrke tilbudet til barn og unge med store tjenestebehov gjennom å utvikle mer...

Jodabook - fra Facebook til minnebok for personer med demens

Jodabook - fra Facebook til minnebok for personer med demens

Start:

Vi skal utvikle et kunnskapsgrunnlag for en funksjonell kravspesifikasjon for JodaBooks bilde- og informasjonsdelingstjeneste. Dette for å sikre at en fremtidig løsning har funksjonalitet og brukergrensesnitt som er tilpasset brukergruppens...

Min medisin

Min medisin

Start:
Slutt:

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et nytt, kvalitetssikret kommunalt tjenestetilbud for oppfølging av brukere av reseptbelagte medisiner i hjemmet.

Nurse Family Partnership i Norge

Nurse Family Partnership i Norge

Start:
Slutt:

SINTEF skal i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet utrede og gi anbefalinger om en mulig framtidig organisering av "Familie for første gang", Nurse Family Partnership i Norge.

Arctic Protection

Arctic Protection

Start:
Slutt:

The innovation project Arctic Protection run from Q1 2014 to Q1 2017, and is now finalised. A multilayer workwear system was developed, which includes a range of garments designed to enable the workers to operate both efficiently and thermally...

Helse og arbeidsmiljø i fiskeflåten

Helse og arbeidsmiljø i fiskeflåten

Start:
Slutt:

Vi studerer samspillet mellom arbeids-oppgaver, arbeidsmiljø og helse hos fiskere. Vi vil i tillegg bidra med ny kunnskap om både negative arbeidsrelaterte faktorer og helsefremmede faktorer blant fiskere. Resultatene vil gi ny kunnskap innen dette...

Omsorgsboliger Stjørdal kommune

Omsorgsboliger Stjørdal kommune

Start:
Slutt:

Prosjektet bistår Stjørdal kommune med antall av nye omsorsgboliger i et første byggetrinn og hvordan de skal utformes og plasseres.

Kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader

Kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader

Start:
Slutt:

Vi har anslått de samfunnsøkonomiske kostnadene ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i landbaserte virksomheter i Norge. Studien har beregnet årlig omfang av døde, tapte leveår, behandlinger på sykehus og ved legevakt, og antall uføretrygdede med...

Omgjøring av vedtak i NAV – årsaker og omfang

Omgjøring av vedtak i NAV – årsaker og omfang

Start:
Slutt:

Vi har siden januar 2015 gjennomført et omfattende prosjekt med mål å kartlegge årsakene til at vedtak om økonomiske ytelser blir påklaget og omgjort etter at brukerne har klaget på dem. Basert på en bred datainnsamling presenterer rapporten en rekke...

Evaluering Fast kontaktperson i NAV

Evaluering Fast kontaktperson i NAV

Start:
Slutt:

Målet for evalueringen har vært å studere hvordan ordningen "fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov" fungerer og om den har bidratt til bedre flyt i oppgaveløsningen i NAV. Om den gir mer tilgjengelig, relevant og forståelig...

Barn og overvekt - Verktøy for begeistring

Barn og overvekt - Verktøy for begeistring

Start:
Slutt:

Andelen med overvekt og fedme i befolkningen har økt de siste årene, både i Norge og i den vestlige verden generelt. I Norge ser vektøkningen ut til å ha vært størst hos de unge. I dette forprosjektet vil behovskartleggingen inkludere barnet og...

Evaluering av bedriftshelsetjenesten

Evaluering av bedriftshelsetjenesten

Start:
Slutt:

Bedriftshelsetjenesten i Norge er i endring. SINTEF har undersøkt hvordan endringene har påvirket kvalitet og kompetanse i bedriftshelsetjenesten, og ikke minst hvordan virksomheter bruker tjenesten.

Utvikling av metoder for evaluering av sykehusprosjekter

Utvikling av metoder for evaluering av sykehusprosjekter

Start:
Slutt:

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kompetansenettverk for sykehus-planlegging (KNS), og inneholder beskrivelse av hensikt med evaluering, metoder og gjennomgang av et case ved poliklinikkene i St. Olavs Hospital der noen av metodene er benyttet...

Velferdsteknologiens ABC

Velferdsteknologiens ABC

Start:
Slutt:

Utvikling av en ny opplæringspakke kalt Velferdsteknologiens ABC.

Redning og overlevelse i kaldt klima - SARINOR

Redning og overlevelse i kaldt klima - SARINOR

Start:
Slutt:

Vi har levert en løsning som skal analysere tilgjengelige redningsressurser for norsk ansvarsområde i Barentshavet og Polhavet. Vårt fokus var å kartlegge de GAP som eksisterer mellom faktiske behov for å overleve, og de krav som stilles til...

Helsetjenester i barnevernsinstitusjoner

Helsetjenester i barnevernsinstitusjoner

Start:
Slutt:

SINTEF skal i samarbeid med RKBU ved NTNU utarbeide et innsiktsdokument knyttet til erfaringer som barn og unge på barnevernsinstitusjoner har med fastlegeordningen, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Barns innflytelse på samværsordninger og bosted

Barns innflytelse på samværsordninger og bosted

Start:
Slutt:

I rapporten undersøkes barns innflytelse på egen bosteds- og samværsordning når foreldrene ikke bor sammen. Analysene baserer seg på data fra en intervju-undersøkelse blant foreldre som har barn sammen, og som ikke bor sammen, samlet inn høst/vinter...

Blir det lavere sykefravær med privat helseforsikring?

Blir det lavere sykefravær med privat helseforsikring?

Start:
Slutt:

Privat helseforsikring blir stadig mer populært. Mer enn 400 000 personer har nå slik forsikring, som de fleste får betalt av arbeidsgiveren. Hovedmotivasjonen er å korte ned ventetiden og dermed redusere sykefraværet for ansatte som står i kø for...

Aktive spor

Aktive spor

Start:
Slutt:

Aktive spor utvikler applikasjoner (apper) på smarttelefon for personer med tidlig demens og deres pårørende. Målet med prosjektet er at personer som har problemer med å orientere seg, kan oppleve økt trygghet, frihet og selvstendighet når de er ute...

App i apotek

App i apotek

Start:
Slutt:

App i apotek - en tjenestemodell for å øke pasientsikkerheten knyttet til legemiddelbruk ved utskriving fra sykehus.

Hvordan fungerer arbeidsavklaringspenger (AAP) som ytelse og ordning?

Hvordan fungerer arbeidsavklaringspenger (AAP) som ytelse og ordning?

Start:
Slutt:

Arbeidsavklaringspenger (AAP) ble innført 1. mars 2010, som erstatning for de tre ordningene yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Hensikten med innføringen av arbeidsavklaringspenger var å legge til rette for...

Private helseforsikringer og sykefravær

Private helseforsikringer og sykefravær

Start:
Slutt:

En studie finansiert av NHOs arbeidsmiljø-fond viser at det er lite å vinne på å korte ned ventetiden med ulike private forsikringer eller tiltak, hvis formålet er å redusere sykefraværet. Funnene er omtrent de samme som i en tilsvarende undersøkelse...

Evaluering av Jobbstrategien

Evaluering av Jobbstrategien

Start:
Slutt:

Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne retter seg mot unge under 30 år med nedsatt funksjonsevne som står utenfor arbeidslivet. SINTEF har fått i oppdrag å evaluere implementeringen av tiltakene som er satt i gang i forbindelse med...

Praksis og kunnskapsutvikling i Nav-kontor i Sør-Trøndelag

Praksis og kunnskapsutvikling i Nav-kontor i Sør-Trøndelag

Start:
Slutt:

I dette prosjektet undersøker vi situasjonen for unge brukere med sammensatte behov hos Nav i Sør-Trøndelag. Både ledere og veiledere ved alle Nav-kontorene er intervjuet. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant unge brukere av Nav...

Health by Numbers

Health by Numbers

Start:
Slutt:

Temaet for forskningsprosjektet ’Health by Numbers’ var hvordan statistikk om helse- og omsorg i kommunene brukes og etterspørres. Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF og Institutt for Sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Evaluering av IA-avtalen (2010-2013)

Evaluering av IA-avtalen (2010-2013)

Start:
Slutt:

SINTEF har nå for andre gang evaluert avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA‐avtalen). IA-avtalen er en omfattende avtale som nå omfatter seksti prosent av norske arbeidstakere. Avtalen er en viktig realisering av trepartssamarbeidet i norsk...

Digital støttespiller

Digital støttespiller

Start:

Etter endt rusbehandling er det for mange en stor utfordring å finne seg til rette i samfunnet igjen. Byråkratiet rundt anskaffelse av bolig, jobb eller studieplass og inntekt kan fort bli overveldende og da er det lett å søke tilbake til gamle vaner...

Evaluering av modellutprøving - psykologer i kommunen

Evaluering av modellutprøving - psykologer i kommunen

Start:
Slutt:

Helsedirektoratet har gjennom tilskudd og en modellutprøving bidratt til en sterk økning i antall psykologer rekruttert til kommunenes psykiske helsearbeid de siste årene. Psykologtilbudet utgjør et viktig lavterskeltilbud, hovedsakelig rettet mot...