Til hovedinnhold
Norsk English

Pasienters behov for sykepleiefaglig oppfølging, og sykepleiernes rolle og kompetanse innen psykisk helsevern og TSB

SINTEF har gjennomført en undersøkelse for Norsk Sykepleierforbund (NSF) blant sykepleiere som jobber i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Formålet var å tydeliggjøre sykepleiernes bidrag innen disse spesialiserte tjenestene.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Denne studien har undersøkt følgende hovedtema:

  1. Hvilket ansvar og hvilke oppgaver har sykepleiere innenfor psykisk helsevern og TSB?
  2. Hvilke behov for sykepleiefaglig kompetanse hos pasienter i psykisk helsevern og TSB opplever sykepleiere i disse tjenestene at de dekker, herunder psykiske, fysiske, sosiale og eksistensielle behov?
  3. Hva er behovet for kompetanseutvikling blant sykepleiere som jobber i psykisk helsevern og TSB?

Datagrunnlaget i studien er tre fokusgruppeintervjuer med 38 sykepleiere ansatt i psykisk helsevern/-TSB, samt en nasjonal spørreundersøkelse til sykepleiere ansatt på samme felt. 1918 respondenter har besvart undersøkelsen. Studien viser at sykepleierne har stort ansvar, og at de utfører et stort mangfold av arbeidsoppgaver. Samtidig er det flere områder der de mener det er behov for større innsats for å møte pasientenes behov. Særlig gjelder dette involvering av pasienter og pårørende samt oppmerksomhet på behov knyttet til seksualitet/samliv og åndelige/ eksistensielle behov. Sykepleierne oppgir at det jobbes godt med pasientenes fysiske helse, men også at det her trengs mer for å imøtekomme pasientenes behov. Når det gjelder kompetanseutvikling ønskes mer sykepleiefaglig veiledning og mer kunnskap, først og fremst om: medisinfri behandling, pasienter med minoritetsbakgrunn samt ny teknologi for oppfølging og behandling.

Vi har gjennomført fokusgruppeintervjuer med sykepleiere fra hele landet, og en spørreskjema--undersøkelse blant NSFs medlemmer i de to tjenesteområdene. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2016 - 31.12.2016

Utforsk fagområdene