Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av metoder for evaluering av sykehusprosjekter

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kompetansenettverk for sykehus-planlegging (KNS), og inneholder beskrivelse av hensikt med evaluering, metoder og gjennomgang av et case ved poliklinikkene i St. Olavs Hospital der noen av metodene er benyttet. I dette caset har det vært fokus på evaluering av brukbarhet og dimensjonering.

Utvikling av metoder for evaluering av sykehusprosjekter
Utvikling av metoder for evaluering av sykehusprosjekter

Sykehus er komplekse bygg der byggets utforming og kapasitet har stor betydning for drift og kvalitet i tjenestene, og det er behov for å innhente kunnskap om effekter av nybygging på virksomheten. Det er også kjent fra gjennomgang av litteratur at omgivelse og utforming av sykehus har sammenheng med gode arbeidsforhold for de ansatte og pasientens opplevde kvalitet av behandlingen. Derfor er det viktig at sykehusbygg evalueres, og at erfaringene tas videre i nyere prosjekter.

I Kompetansenettverkets møte i april 2014 var det ønske om å få beskrevet metoder for evaluering av sykehusprosjekter, og at disse ble testet ut i et case. Man skulle også vurdere om det ville være aktuelt å inkludere evaluering som en del av tidligfaseplanlegging for sykehusbygg. Det kan også være behov for utvikling av en egen veileder for evaluering av sykehusprosjekter. Derfor er det formulert tre hovedmålsettinger for dette prosjektet:

  1. Å teste ut evalueringsmetoder på utvalgte områder.
  2. Innhente erfaring og utvikling av ny kunnskap om planlegging av sykehus som kan videreføres til andre prosjekter.
  3. Evaluere det aktuelle prosjektets måloppnåelse og ev. sammenligne prosjektet med andre prosjekter.

Det ble i 2013 investert ca. 9,3 milliarder norske kroner i sykehusbygg og utstyr uten at det ble avsatt noen midler, eller at det ble etterspurt resultater fra disse investeringene. Det er stor etterspørsel etter erfaringer og kunnskap fra nye byggeprosjekter etter at byggene er tatt i bruk, men det finnes ingen systematisert innhenting eller formidling av denne type kunnskap. Nye sykehusprosjekter "arver" ofte planforutsetninger og konseptuelle løsninger fra hverandre uten at disse er etterprøvd gjennom evaluering av måloppnåelse.

Vi har evaluert dimensjoneringsgrunnlag og brukbarhet ved poliklinikker i St. Olavs Hospital, fra byggefase 1 og 2. Vi har innhentet erfaring fra fysiske og prosessuelle løsninger som fungerer og ikke fungerer i den daglige driften av poliklinikker. Det bør nevnes at funnene er gjenkjennbare ved andre sykehus, og funnene blir belyst og analysert slik at nye prosjekter kan lære av disse. Med bakgrunn i denne studien har vi kommet fram med en rekke konklusjoner og forslag til videre oppfølging, som kan være nyttig for arbeidet videre utvikling av planleggings- og evalueringsmetoder.

Det ble utviklet evalueringsmetode for evaluering av sykehus som baseres på allerede eksisterende evalueringsmetoder.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

15.06.2014 - 25.02.2015

Utforsk fagområdene

Fakta om prosjektet

Last ned rapporten

Utvikling av metoder for evaluering av sykehusprosjekter 

 

Oppdragsgiver

Kompetansenettverk for sykehusplanlegging (KNS), som eies av Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene) har gitt SINTEF i oppdrag å utvikle metoder for evaluering av sykehusprosjekter.