Til hovedinnhold
Norsk English

Barnevern og psykisk helsehjelp i et integrert institusjonstilbud

To pilotinstitusjoner er etablert for å ivareta unge som trenger omsorg utenfor hjemmet og samtidig psykisk helsehjelp. I prosjektet skal vi undersøke hva ungdommene synes om tilbudet og hvordan ansatte jobber for å skape et slikt integrert tilbud.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

I 2018 ble to pilotinstitusjoner satt i drift for å gi hjelp til ungdom med samtidige behov for omsorg og psykisk helsehjelp. Dette er Bodø behandlingssenter og Lunde behandlingssenter i Agder. Etableringen var et resultat av et tett samarbeid mellom helse og barnevern for å skape et bedre tilbud til ungdom i målgruppa. En nasjonal prosjektgruppe har jobbet fram en prosjektrapport som beskriver hvordan tilbudet skal organiseres. 

Mål

I prosjektet skal vi svare ut om de to pilotinstitusjonene organiseres og drives i samsvar med nasjonalt mandat.  Vi skal blant annet undersøke:

Erfaringer blant ansatte og eiere i Bufetat og helseforetakene knyttet til: 

 • Målgruppe og målsetninger med institusjonene.
 • Varighet på oppholdet.
 • Rutiner for inntak og utskriving.
 • Sammensetning av bemanningen.
 • Erfaringer med arbeidsmetodikken dialektisk atferdsterapi (DBT) og Omsorgs- og endringsmodellen (OEM).
 • Samarbeid mellom miljøpersonale og helsepersonell i praksis.
 • Kompetansebyggende tiltak.
 • Hvordan bygg og omgivelser støtter hjemlighet og sikkerhet samtidig.

Ungdommenes erfaringer med å bo på institusjonene, herunder

 • Erfaringer med behandlingsopplegget.
 • Opplevelse av omsorgen ved institusjonene.
 • Innsikt i planer og det videre forløpet.
 • Medvirkning.
 • Synspunkter på de fysiske omgivelsene.

Metode

Intervjuer med ansatte i institusjonene, eiere og ansvarlige for institusjonene (Bufetat og HF), samt med ungdommer som bor på pilotinstitusjonene. Intervjuene gjøres på flere tidspunkt gjennom prosjektperioden for å fange opp utvikling og endring. I tillegg innhenter vi tegninger og beskrivelser av bygg, og besøker andre barnevernsinsitusjoner som kan tjene som gode eksempler. 

Videreføring

Dersom pilotinstitusjonene kan vise til gode erfaringer og resultater, er det planlagt for ytterligere tre institusjoner rundt om i Norge. 

Bakgrunn

Det er godt dokumentert at en høy andel barn og unge med tiltak fra barnevernet har høy forekomst av psykiske lidelser og et sammensatt behov for hjelpetjenester. Vi vet også at denne gruppen ikke får dekket sine hjelpebehov så godt som ønskelig. Det er derfor nødvendig å tenke på nye måter når det gjelder organisering av tjenester til barn og unge som er under barnevernets omsorg og som trenger psykisk helsehjelp. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2020

Utforsk fagområdene