Til hovedinnhold
Norsk English

Kvalitetsindikatorer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Målet med dette prosjektet har vært å utvikle ny kunnskap og forsøke å finne relevante måleindikatorer som sier noe om kvalitet i den kommunale helsetjenesten, og å samle kunnskap om hvordan kvalitet og kvalitetsindikatorer forstås blant tjenesteytere, brukere og pårørende.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Data fra fagsystemene i Malvik kommune er analysert og de er kontekstualisert ved hjelp av data fra KOSTRA og SSB. I tillegg har vi intervjuet brukere, pårørende, ansatte og ledere i Malvik kommune for å få innsikt i hvordan de forstår kvalitet og hvor de mener innsatsen bør gjøres for å skape best mulig kvalitet for brukeren.

Undersøkelsene fant flere faktorer som var viktige: tilgjengelig personale/tjenester, brukermedvirkning, omsorg, forståelig kommunikasjon, ernæringsoppfølging, kompetanse hos personalet, arbeidsmiljø, kontinuitet, geografisk inndeling, bistandsbehov, antall og varighet på tjenester. Enkelte av disse forholdene dekkes av bruker- og pårørendeundersøkelsen, mens andre dekkes av de nasjonale kvalitetsindikatorene. Resten kan være mulig å konstruere fra fagsystemet, men det fordrer god datakvalitet og videre undersøkelser.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2019

Utforsk fagområdene