Til hovedinnhold
Norsk English

Demensvennlig dagligvare

Forprosjektet har skissert løsninger og tiltak for demensvennlig dagligvare og har lagt grunnlaget for videre stedsutvikling som integrerer helse som en viktig del av utviklingen.

Kontaktperson

Demensvennlig dagligvare
Sjøparken, Stavern. Foto: Agnes Utvikling AS

De fleste mennesker ønsker å bo hjemme i sitt nærmiljø så lenge som mulig, og det er viktig å tilrettelegge for økt trygghet, frihet, mestring og selvstendighet i hverdagen. Forprosjektets visjon er å bidra til at alle mennesker skal kunne opprettholde et aktivt liv, oppleve mestring og delta i samfunnet så lenge som mulig. 

Det at dagligvarehandel gjøres tilgjengelig for alle, inkludert mennesker med demens- er ett viktig steg på veien for å lykkes med et inkluderende samfunn. Forprosjektet har startet arbeidet med å se på hvordan vi kan inkludere mennesker med demens eller annen kognitiv svikt i daglige aktiviteter i et nærmiljø.

Agnes Utvikling AS og Linstow AS er eiendomsutviklere som sammen ønsker å integrere helse som en viktig del i utviklingen av Sjøparken på Agnes i Stavern. Gjennom stedsutvikling og utvikling av eiendom tilpasset innbyggere og kommunale helsetjenester ønsker Agnes Utvikling AS og Linstow AS å bidra til å sikre bærekraftig utvikling av offentlig sektors helse- og omsorgstjenester. Utsigten AS har handel som ett av sine forretningsområder og ønsker å bidra til å utvikle levende lokalsamfunn ved å styrke nærhandel. SINTEF er FoU partner og ønsker å bidra med å samle kunnskap om hvordan utviklingen av en ny bydel rundt Sjøparken på Agnes kan tilrettelegge for aktivitet, trygghet, deltakelse og mestring for alle, inkludert personer med demens. Videre hvordan offentlige og private aktører kan samarbeide om å utvikle nye innovative konsepter som eiendomsutviklere og planleggere kan benytte i fremtidsrettet stedsutvikling.

Målsettingen med forprosjekter har vært å innhente kunnskap og erfaringer, utvikle nye konsepter for demensvennlig dagligvare og legge grunnlaget for videre samarbeid om stedsutvikling som er tilrettelagt for alle, inkludert personer med kognitiv svikt, herunder demens, og andre funksjonsnedsettelser. 

Dagligvareforretninger i Larvik, Larvik kommune, Nasjonalforeningen for folkehelsen og frivillige organisasjoner i Larvik og Stavern har sammen med Agnes Utvikling AS, Linstow AS og SINTEF bidratt med kunnskap og erfaringer. Det er kartlagt behov og forutsetninger for demensvennlig tilrettelegging og demensvennlig dagligvare.  Kunnskap og erfaringer er samlet inn gjennom litteratur og fokusgruppeintervjuer med dagligvarehandelen, kommunen og frivillige organisasjoner. Videre er det utviklet konsepter og løsninger som kan bidra til å tilrettelegge for tilgjengelig dagligvare også for personer med kognitiv svikt, inkludert demens. 

Erfaringene viser videre at det er behov for økt tverrfaglig kompetanse og samarbeid mellom ulike aktører for å utvikle og nyttiggjøre innovative løsninger. Regelverket kan i noen tilfeller være til hinder for effektiv samskaping mellom private og offentlig aktører i tidlig fase. Det er behov for å finne modeller for risikoavlastning og nøytrale arenaer hvor næringslivet, offentlige aktører, frivillige organisasjoner og forskningspartnere kan samarbeide om å utvikle og implementere nye løsninger og tiltak i praksis.

Prosjektet er utført gjennom et nært og fruktbart samarbeid mellom private eiendomsutviklere, kommunale aktører, frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner.   

Prosjektet er planlagt videreført og det er utarbeidet en søknad om hovedprosjekt (Innovasjonsprosjekt i Næringslivet) som ble sendt til NFR i september 2019.  

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2019

Finansieringskilde:

Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet

Prosjektpartnere:

Agnes Utvikling AS
Linstow AS
Utsigten AS
SINTEF

 

 

Utforsk fagområdene