Til hovedinnhold
Norsk English

Kulturtilbud for inkludering av eldre med innvandrerbakgrunn

Prosjektet har som overordnet mål å utvikle ny kunnskap og nye forslag til hvordan skape gode kulturelle møteplasser mellom seniorer med innvandrerbakgrunn og etnisk norske seniorer.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og inkludering og integrering i det norske samfunnet er et uttalt mål. Trondheim kommune har et mål om at alle seniorer i kommunen skal ha tilgang til et mangfoldig og variert kulturtilbud, men det er fortsatt en utfordring i å nå seniorer med innvandrerbakgrunn. Kultur er et viktig helsefremmende virkemiddel som bidrar til sosialt fellesskap og livskvalitet. Økt deltakelse i kulturtilbud representerer derfor et stort potensial for inkludering i det norske samfunnet, men en mangler tilstrekkelig kunnskap om hvilke nye løsninger som kreves for at seniorer med innvandrerbakgrunn skal motiveres for deltakelse i kulturtilbud.

Delmål:

  1. Identifisere deltakelse i kulturaktiviteter hos norske seniorer og seniorer med innvandrerbakgrunn (65 år og eldre)
  2. Etablere kunnskap knyttet til barrierer/behov/utfordringer i forhold til deltakelse i kulturaktiviteter hos eldre med innvandrerbakgrunn.
  3. Utvikle forslag til hvordan nye kulturtilbud kan bidra til økt deltakelse og inkludering (kulturaktiviteter og tjenester).
  4. Utpr��ving av forslagene i liten skala i kommunen.
  5. Valg av prioritert retning og beskrivelse av aktiviteter/tjenester om kulturelle aktivitetstilbud for gjennomføring.

Datainnsamlingen vil gjøres ved bruk av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), Levekårsundersøkelsen, spørreskjema, semi-strukturerte intervju og workshops.

Prosjektgruppa består av deltakere fra Kulturenheten, seniorkultur i Trondheim kommune, avdeling Helse i SINTEF, Nord Universitet og HUNT forskningssenter. Prosjektet har også etablert ei ressursgruppe med deltakere fra Senter for helsefremmende forskning ved NTNU, Nord Universitet, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og brukerrepresentant.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2019

Last ned rapporten

Kulturtilbud for inkludering av eldre med innvandrerbakgrunn

Prosjekteier

Trondheim kommune

Finansiering

Regionalt forskningsfond Midt (RFFMidt).

Trondheim kommunes nettside - Kulturtilbud for seniorer

Utforsk fagområdene