Til hovedinnhold
Norsk English

Lokale behandlingstilbud til voksne med lettere og moderate psykiske helseplager

Vi skal utrede hva det lokale tilbudet til voksne med lettere og moderate psykiske helseplager omfatter, og hva som hemmer og fremmer utviklingen av et slikt tilbud.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock (Cienpies Design)

Psykisk helsearbeid er et komplekst fagfelt med mange tilbud og mange aktører. Det er stor bredde av tiltak, samarbeidsformer og organiseringsformer i kommunene. Det foreligger i dag lite kunnskap om hvilke lokale tilbud voksne med lettere psykiske problemer mottar. Det er derfor nødvendig med en systematisk kartlegging på dette feltet.

Problemstillinger i prosjektet

 • Hvilke aktører i det lokalbaserte psykiske helsearbeidet (i kommunen og i spesialisthelsetjenesten) tilbyr tjenester til voksne med lettere og moderate psykiske helseplager i dag?
 • Hva er de viktigste tjenestetilbudene for denne målgruppen?
 • Hvordan fungerer samarbeidet internt i kommunen mellom ulike aktører, inkludert fastlegene?
 • Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten for denne målgruppen mht. kompetanseoppbygging og tjenesteyting?
 • Hva hemmer og fremmer kommunenes muligheter til å etablere et tjenestetilbud til målgruppen? Hva har vært – og er – viktige forhold som gjør at en del kommuner har evnet å etablere tilbud overfor målgruppen?
 • Hvem tar kontakt med kommunene for å få tjenester til mennesker med lettere og moderate psykiske helseplager? (Fastlegen, brukerne, pårørende, spesialisthelsetjenester, andre)
 • Er det etablert ventelister for tjenestene på noen av nivåene?
 • Hvilke prioriteringer og avveininger gjøres i ressursfordelingen mellom de ulike brukergruppene (lettere, moderate og alvorlige psykiske vansker og lidelser)?

Metode

Det skal samles inn både kvalitative og kvantitative data i prosjektet:

 • intervju med sentrale aktører fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • intervju med fastleger
 • spørreskjemaundersøkelse blant sentrale aktører
 • KS og NAPHA skal arrangere en dialogkonferanse i forbindelse med prosjektet høsten 2017

Leveranse

Resultatene skal foreligge i en rapport som ferdigstilles  i november 2017.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2017

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Samarbeidspartner
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Utforsk fagområdene