Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering Fast kontaktperson i NAV

Målet for evalueringen har vært å studere hvordan ordningen "fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov" fungerer og om den har bidratt til bedre flyt i oppgaveløsningen i NAV. Om den gir mer tilgjengelig, relevant og forståelig informasjon til brukerne, og dermed bedret brukeropplevelse.

Foto: Krisztian Hoffer, Freeimages.com

Evalueringen har omfattet følgende delmål:

  • Studere brukernes erfaringer med ordningen
  • Studere erfaringer relevante personer i NAV har med ordningen, dens organisering og måloppnåelse
  • Gi konkrete råd, både underveis og i sluttfasen av evalueringen, for forbedringer som kan gjøres for bedre å oppnå målene for ordningen

Videre ble kontaktpersonordningens bruk av Telefontjeneste vedrørende pleie‐, omsorgs‐ og opplæringspenger ("pleiepengetelefonen") evaluert.

Resultatene viser at det har betydning for brukerne med en fast kontakt i NAV, men det er ikke klart om kontaktpersonordningen er veien å gå. Evalueringen viser at det er uklarhet omkring hva kontaktpersonene definerer som sin rolle vis a vis både brukerne og samarbeidspartnerne. Evalueringen har vist at det interne samarbeidet i NAV er blitt bedre, men det er pr i dag ikke grunnlag for å si noe eksakt om hvor stort behovet for kontaktperson er ved det enkelte NAV kontor.

Informasjon om ordningen har åpenbart ikke nådd ut til alle potensielle brukere. Behov for kontaktperson og type bistand vil variere fra familie til familie, og vil variere mye over tid. Det stilles på papiret store krav til kontaktpersonene, og få, om noen, har bred erfaring i utøvelse av rollen. For noen av brukerne er klarhet i regelverket og et regelverk tilpasset deres behov en større utfordring enn om en har en kontaktperson eller ikke.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

29.06.2015 - 02.02.2016

Utforsk fagområdene