Til hovedinnhold
Norsk English

Følgeevaluering "Styrket involvering av pasienter, brukere og pårørende i tilsyn"

Målet med utviklingsprosjektet har vært å styrke tilsynsarbeidet slik at pasienter, brukere og pårørende skal oppleve en mer tilgjengelig og åpen tilsynsmyndighet. Bedre kommunikasjon og dialog med brukere og pårørende skal gi bedre faktagrunnlag for tilsynsmessige vurderinger og avgjørelser.

Ill.: Shutterstock

SINTEF har evaluert prosjektet på oppdrag for Helsetilsynet og har fulgt prosjektet i perioden 2016 - 2018. SINTEF har gitt innspill til justering og endringer mens arbeidet har pågått, og har bidratt til å utvikle både prosess og sluttresultat for å fremme hensikten med utviklingsarbeidet.

Brukerinvolvering i tilsyn er omtalt som et strategisk område i Strategisk plan for Statens helsetilsyn 2015-2019, hvor det satt opp følgende mål: Brukere er involvert i alle tilsynsaktiviteter. Med dette som utgangspunkt, har utviklingsprosjektet dreiet seg om utprøving av nye arbeidsmetoder, som et virkemiddel for å utvikle et tilsyn som skal fungere godt i fremtiden. Etter vår vurdering har en både blant fylkesmennene og i Helsetilsynet lært mye i perioden. Det er høstet både positive og negative erfaringer med de tiltakene som har vært prøvd ut. Utfordringen blir, som i alt utviklingsarbeid, å omsette lærdommen til felles varige strukturer for styrket brukerinvolvering i tilsynsarbeidet.

Utviklingsprosjektet har vært et viktig bidrag for å gi brukerne bedre og enklere mulighet for involvering, og skape tettere kommunikasjon mellom brukere og tjenestene i tilsynsarbeid. Prosjektene har ført til at tilsynsmyndigheten fremstår som tilgjengelig, åpen og enkel å forholde seg til, og har bidratt til å bevisstgjøre og videreutvikle fylkesmennenes og Helsetilsynets kompetanse i brukerinvolvering. Det gjenstår fortsatt mye arbeid, men det er ervervet kunnskap gjennom involveringsprosjektet som vil være god å bygge videre på.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2018

Utforsk fagområdene